"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2016. szeptember 24., szombat

Potter-mánia és elragadtatás II.

– A Harry Potter-féle történetekben a negatív szereplők azok a sivár, földhözragadt felnőttek, akik az ezoterikus képességekkel rendelkező főhőst el akarják választani a természetfelettitől. A keresztény apokaliptikus thrillerek szintén a természetfeletti világból ígérik a megoldást. Az emberek veszik az egyiket és a másikat is… Jól megfér egymással a két irányzat?– Ma már közhelyszámba megy az a – valószínűleg mégis igaz – állítás, mely szerint a materializmus korszakának a végéhez érkezett az emberiség: a felvilágosodás ész- és anyagelvű, természettudományos világképe kimerült, és nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, nem hozta el az emberiség megváltását problémáitól, sőt – rengeteg áldása mellett – sok tekintetben elmélyítette azokat. Így most az emberek tömegméretekben fordulnak újra a természetfölötti felé, időközben ugyanakkor elveszítették azt a régebben már megtalált ismeretet, amely figyelmeztetné őket arra, hogy a természetfölötti "nem fenékig tejföl": nem az a hely, ahol minden út és mód, és minden, ami van, jó. A Szentírás kinyilatkoztatása és az emberiség ilyen irányú tapasztalata ugyanis egyaránt azt támasztja alá, hogy a transzcendens világban két, egymással konfliktusban álló birodalom létezik: Istené és a Sátáné, s bár az előbbi erősebb, ha valaki véletlenül nem jól tájékozódik közöttük, könnyen rajtaveszthet, mint a frontvonalon a pergőtűzben eltévedt, botorkáló civil. A helyes tájékozódás egyedüli, valóban működőképes támpontjai pedig: a Szentírás mint "útikönyv", a Szent Lélek mint személyes vezető, és az e kettővel összhangban álló egyházi gyakorlat.

– A Biblia is beszél egy új korszakról, "new age"-ről, használja ezt a fogalmat. Mi a különbség e között és a New Age mozgalom felfogása között?– A zsidó-keresztény kinyilatkoztatás által valóban várt korszakváltás, az új korszak (aión), az Isten országa látható eljövetelének kora a Szentírás kijelentéseinek megfelelően, annak szellemi-erkölcsi törvényeivel összhangban, a Messiás eljövetele által valósul majd meg. Ezzel szemben a New Age egy asztrológiai alapon kiszámolt időpontban (a Szentírás elítéli az asztrológiát) hirdeti a Vízöntő korának, az egyetemes béke korának kezdetét; tartalma pedig a XIX–XX. században a Helena Petrovna Blavatsky, majd Alice Ann Bailey által alapított, úgynevezett teozófia tanain alapul – utóbbi használta először a New Age kifejezést. A teozófia sajátos ötvözete a modern természettudományos világkép egyes elemeinek, főként az evolúció, illetve a felvilágosodás egyes eszméinek és a távol-keleti indiai és kínai vallásnak, főként a reinkarnáció tanrendszerének. Az evolúció elméletét kiterjeszti az emberiség továbbfejlődésére és a természetfölöttire: a náci fajelmélettel rokon nézet szerint az emberiség evolúciós ugrás előtt áll, melynek egy világkrízisen keresztül kell lezajlania, s ennek során a haladásra nem képes embereket, csoportokat kiveti majd magából a történelem, miközben a többiek egy felsőbbrend? emberi fajjá válnak, mintegy isteni lényekké, akik tudniillik "felismerték magukban" istent. Globális kultúra jön létre, melyben a nemzetek feloldódnak: Bailey szerint "leginkább attól a két alapelvtől volna jó szellemi érettségünk következtében megszabadulnunk, melyek a legtöbb bajt szabadították rá erre a világra, ez a két dolog pedig: a szuverenitás és hazafiság."
A New Age ugyanakkor nem kialakult vallás, inkább egy mozgalom és kísérlet, amely arra irányul, hogy a teozófia alapján egységbe hozza és harmonizálja az egymástól eltérő, esetenként ellentétben álló sokféle vallást, kultúrát, s így szinte minden vallás elemeit tartalmazza. Van irányzata, amely egyenesen a természetfölöttire irányul, van, amelyik a természettudományok oldaláról közelít a "parajelenségekhez"; de van politikai vonulata is, amely erőteljesen képviseli a globalizáció fenti hitvallását. Kísérletjellegéből, kipróbálatlanságából is fakad, hogy a természetfölöttiben nem jártas, öntörvény? módon próbálja megragadni a láthatatlant. A keresztények részéről ezért is éri kritika: a természetfölöttibe való legális belépés egyedül a Szentírás által közvetített módon történhet meg. A New Age a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás alapjait támadja, amikor tagadja a bűn realitását; amikor a halottak feltámadásának és örök üdvösségének vagy kárhozatának alternatíváját, azaz az ítéletet helyettesíti a reinkarnációval; vagy amikor az Istentől, az emberen kívülről származó megváltás helyébe a Szentírástól idegen önmegváltást helyezi; és jól megfér benne a mágia, a spiritizmus is. Az "olyanokká lesztek, mint Isten" ígérete a bibliai történet szerint a Sátán szájából hangzik el: a New Age lényege az egoizmus, az én megistenülése. Ami pedig a világkríziseket illeti: a keresztények nem szükségszerű evolúciós ugrásoknak tartják ezeket, hanem olyan tragikus történelmi ítéleteknek, amelyek elkerülhetők lennének az emberek megtérése által. A New Age-ideológusok egyébként a zsidó-keresztény hagyományt tartják az emberek közötti konfliktusok, háborúk fő okának. Szélsőségesen globalista irányultságuk szerepet játszik az Izraelre való nyomásgyakorlásban is (a teozófia erőteljesen antiszemita világnézet!), például amikor a világmédia úgy tünteti fel, mintha a három monoteista világvallás egyenlő jogokkal bírna a Szentföldet és Jeruzsálemet illetően, holott ez nyilvánvalóan nem így van: mind történelmi, mind vallástörténeti szempontból vitathatatlanok a zsidó nép előjogai.

A teljes cikk elolvasható itt: http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/200007/potter_mania_es_elragadtatas_ii

2016. szeptember 23., péntek

Potter-mánia és elragadtatás I.

Két álláspont a New Age-ről
 
 
– A Csillagok Háborújától a Potter-mániáig, az életmódmagazinok bio-fitnesz-horoszkóp háromszögétől a "vallási salátabárnak" is nevezett, személyre szabott világnézeti egyvelegig számtalan változatban hirdeti magát a New Age gondolatvilága. Valóban új gondolatok, praktikák ezek?– Teológusként az okokat az ember és a kísértő, más szóval Sátán ősi konfliktusára vezetem vissza. A Sátán a bukott ember világában nagyon sok területen próbál meg teret nyerni. Kezdetektől a legkedvesebb és igen sikeres módszere a mágia, amint ezt a kultúrtörténet is bizonyítja. A kereszténység ezt okkultizmusnak nevezi. Sokan azt vallják, hogy a vallások ősi állapotában egy volt a művészet, valamint a mágia, a zene és a hit. A vallások perifériáin rendszeresen megjelent a mágia, ami szerintem nem vallás, hanem inkább az ember vagy a természet tudatos manipulációja. Ezt a kísértés speciális munkaterületének tartom, hiszen a Sátán a mágián keresztül – még ha minden módon leplezi is – végül is önmagát próbálja meg istenné tenni. A mágiában az ember amellett, hogy a bálványimádás és egyéb politeista, sokistenhívő vallási tévedés részese lesz, elhiszi, hogy saját erejével vagy mágikus, szellemi erők igénybevételével rendkívüli dolgokat érhet el. Ez nem a vallás vagy a hit útja. A mágia és a hit közötti különbség lényege, hogy a mágus a saját hatalmával akar cselekedni, a hívő pedig Istenre hagyatkozik, és Isten erejével cselekszik, Tőle vár mindent.
– A mágia ma – csakúgy, mint az ókorban, a Római Birodalom idején – üzletté vált, piacra dobták. Sok támogatója van, például egyes pszichológiai irányzatok, a pszichoanalízisből kiemelt divatos "lélekvezetési" módszerek. A termékké vált mágia a régi mágikus és mindenkori pogány elemeket ötvözi össze sok más világvallás, így a kereszténység elemeivel is. Ami létrejön: egy gyakorlatilag mágikus világvallás, amelyet a New Age is képvisel. A transzcendencia iránt felszabadult emberi érdeklődést aztán jó reklám- és piaci érzékkel fölözi le az ezoterikusnak nevezett okkult ipar, könyv- és filmgyártás is.
– Miben ütközik a New Age-jelenség a kereszténység alapállításaival?– A Szentírásból tudjuk, hogy Istennek van parancsa az okkultizmus ellen. Sőt, több is. Izaiás prófétának rengeteg kitétele van például az asztrológia ellen. A New Age a kereszténységgel össze nem egyeztethető hitelemeket hordoz. A fő kifogás az, hogy a mágia a hittel szemben azt állítja, hogy én magam uralkodom és befolyásolok mindent, és ehhez semmi köze se a másik embernek, se Istennek, se a természetnek. Ez totálisan keresztényellenes. A mágia ezen túl totálisan emberellenes, kultúraellenes és személyiségellenes is. A kereszténységgel ellenkezik a reinkarnációba és az asztrológiába vetett hit is, amelyek ennek a világnézetnek fontos elemei.
– A New Age tudatosan igyekszik a kereszténység helyére lépni? – Igen. Legalábbis kirajzolódnak ilyen világvallási tervek és igények – amelyek nem álmok, mert eléggé radikálisan és nagy sikerrel terjesztik őket. A New Age nagyon sokféle elemből áll össze, de ennek a lényegét – ismét mondom – a mágia adja. Ha például a spiritizmust nézzük, amely számtalan formában újult meg, megállapíthatjuk: a modern természetgyógyászok is nagyrészt spiritiszták. A spiritizmus leginkább a keleti vallásokhoz hasonlít, mivel mindkettő középpontjában szellemek konkrét működése áll. Ez végül mindig odavezet, hogy ezeknek a szellemeknek – démonoknak – a tisztelete, a nekik való hódolat kialakuljon, és itt érhető tetten a kísértőnek a munkája. Ma van egyfajta csalódás a tudományos eredményekkel kapcsolatban: a tudományos korszak nem hozta meg sem a világbékét, sem a jólétnek az egyetemességét, amit a kommunizmus is ígért. A tudományos ígéretekben való csalódásban lényeges szerepet játszik a kommunista ígéretekben való csalódás. És létezik a kereszténységben való csalódás is, amelynek a mozgatórugója egy általános és mindig megújuló keresztényellenes támadás. Ez a szándékolt keresztényellenesség kihasználja a keresztények által elkövetett hibákat és hiányosságokat. Ez öltött testet a felvilágosodásban, és ez hozta el a XX. század válságkorszakaiban, például a 30-as években az okkultizmus iránti érdeklődést.

A teljes cikk elolvasható itt: http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/200007/potter_mania_es_elragadtatas_i

2016. szeptember 22., csütörtök

Alice A. Bailey Lucifer misszionáriusa és a New Age alapítója

Helena Blavatsky a 19. század második felében megismertette a Nyugattal a „Titkos Tudományt”, amibe - könyvei szerint - egy tibeti „felsőbb mester” avatta be telepatikus úton (A szellememberek írnoka. Hetek, 2014. július 25.). Mielőtt Blavatsky 1891. május 8-án Londonban meghalt, utolsó, transzállapotban mondott szavai ezek voltak: „Tartsátok megszakítás nélkül a láncolatot! Ne engedjétek, hogy kudarcot valljon az utolsó megtestesülésem!” Négy évvel később egy brit keresztény arisztokrata család tizenöt éves lánya előtt megjelent egy ismeretlen személy, aki felszólította, hogy készüljön fel arra a feladatra, amit „neki kell majd véghezvinni”. Ez a lány, a későbbi Alice A. Bailey lett a teozófia 20. századi legnagyobb hatású szerzője, aki írásaival a modern kori New Age és ezoterika szinte valamennyi irányzatát megtermékenyítette. 

Bailey Manchesterben született 1880-ban, eredeti neve Alice LaTrobe Bateman volt. Ősi és gazdag brit család gyermekeként szülei alapos, anglikán hit szerinti nevelésben részesítették, de – mint önéletrajzában később írja – „azok az évek, amelyek a legnagyobb fizikai kényelmet és luxust nyújtották a számomra, amikor szabad voltam bármiféle anyagi gondtól, ugyanakkor egy nyomorúságos időszak, a csalódás, a magány és a boldogtalan felfedezések évei voltak a számomra”.

Anyja hatéves korában meghalt, apja pedig a kor brit tradíciójának megfelelően csak látogatóként volt jelen a magányos kislány életében. Mire Alice tizenöt éves lett, már túl volt két öngyilkossági kísérleten. A kétségbeesés időszakai között buzgón járt vasárnapi iskolába és istentiszteletekre, sőt – mint később feljegyezte – számos „ébredési összejövetelen” is részt vett, ahol „láttam, amint az emberek (a spirituális élmények hatására) elvesztik az önuralmukat”.

1895. június 30-án aztán ő maga is átesett Skóciában egy olyan megtapasztaláson, ami teljesen megváltoztatta az életét. Bailey így írt erről: „Ezen a vasárnapon kivételesen nem mentem el a templomba a rokonokkal. Egyedül maradtam otthon a szolgákkal. A szalonban ültem és olvastam, amikor egyszer csak kinyílt az ajtó, és belépett egy magas férfi, nagyon elegáns európai ruhában, de fehér turbánnal a fején.” A férfi leült Alice mellé, és elkezdett beszélni hozzá. Elmondta, hogy a lányra fontos feladat vár a jövőben, de ehhez neki is fel kell nőnie. „Ha önbizalmat gyűjtök, akkor megbíznak majd bennem, és beutazom az egész világot, hogy sok országban végezzem »a Mester munkáját«” – így emlékezett vissza Alice a turbános férfi jövendölésére, amit döbbenten hallgatott.

A jelenet néhány perc múlva véget ért. Az idegen felállt, és amilyen titokzatos módon megjelent, úgy távozott, de előbb még az ajtóból visszanézett Alice-ra, aki azt érezte, mintha egy más világba került volna. „Azt hittem, olyan történt velem, mint amit Jeanne d’Arc élt át, és hallucinálok vagy látomást láttam Jézusról. De húsz évvel később rájöttem, hogy a látogatóm valóságos lény, nem Krisztus, hanem az egyik legfelsőbb Mester, aki Krisztus közvetlen környezetéhez tartozik, és az Ő megjelenését készíti elő.” A titokzatos férfi „K. H. Mester” néven ismertette meg magát, és azt állította, hogy tanítványokat keres az emberek között,  ezért jött el Alice-hez is. (Az illető később Djwhal Khul néven jelentkezett, és Bailey azt állította, hogy ő diktálta számára mind a huszonnégy könyvet, amit életében írt.)
 
Azt, hogy milyen feladatra kapott elhívást, Alice csak később ismeri meg, addig csupán annyit tud, hogy lesz célja az életének. Amint befejezte tanulmányait, csatlakozott a YMCA keresztény karitatív és missziós szervezethez, amelynek elnöke történetesen saját nagynénje volt. Az 1844-ben alapított YMCA a fiatalokat akarta megnyerni az evangélium számára, és világszerte különböző oktatási, sport- és kulturális programokat, klubokat szervezett a számukra a nagyvárosokban. A szervezet munkatársai azonban a közösségi munka mellett aktív missziós tevékenységet folytattak, így Alice Baileynek is lépten-nyomon bizonyságot kellett tennie keresztény hitéről.
A fiatal nő kitűnt buzgalmával: „Nagyon sikeresen mentettem az embereket, bár utólag visszagondolva, lehet, hogy azért engedtek nekem, mert látták, milyen kitartóan és őszintén győzködöm őket, és ezért igyekeztek mielőbb megszabadulni tőlem” – írta Alice önéletrajzában, amelyet évtizedekkel később az általa alapított szervezet, a Lucis (eredeti nevén: Lucifer) Trust jelentetett meg.

A missziós munka mellett azonban Alice várta, hogy újra meghallja a „Hangot”. Ebben az időszakban egyre inkább úgy érezte, hogy a lelkeket nem Istennek, hanem épp ellenkezőleg, a Biblia haragos Istenétől kell megmentenie. Később így emlékszik vissza erre a vívódásra: „A keresztény egyház Istene... azt várja az emberektől, hogy kiengeszteljék haragját, féltékenyen őrzi előjogait, miközben Ő maga saját fiát is képes volt meggyilkoltatni, valami ködös terv érdekében, amelynek a célja állítólag az emberiség megmentése volt.” Továbbra is hitt azonban „Krisztusban” mint az emberiség jótevőjében, akiről ekkor még úgy gondolta, hogy „a vallás béklyóitól” megszabadított Jézusban találta meg.

A teljes cikk elolvasható itt: http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/201408/lucifer_misszionariusa

Amikor az ördög utánozza a Szentlélek karizmáit

Azokban az esetekben amikor az AMOE (Fülöp-szigeteki Ördögűző Hivatal) kirendeli nekem, hogy szolgáljak és szabadító imát végezzek, legalább egy féltucat boszorkányt meg tudok számolni, akik szorosan kapcsolódnak a démonikus jósláshoz, különösen az okkult harmadik szem bezárásához. 
Most amikor az AMOE-ben azt mondjuk "okkult harmadik szem", azokra célzunk akik médiummá vagy érzékennyé váltak, azokra akik látják a szellemeket, azokra akik meg tudják jósolni a jövőt vagy látják a múltat, azokra akik képesek olvasni az aurában és a "szívekben", arra a boszorkány hatalomra amit egy ősétől kapott, vagy amire nyitottá vált egy okkult rituálé alatt; például amikor meglátogatott egy helyi gyógyítót, sámánt vagy alburaly-ot (fülöp-szigeteki gyógyító - a ford.). És most nem kevés példa után láttunk eseteket, ahol tisztátalan szellemek átvették a hatalmat egy ember fölött karizmatikus megújulásban, és a Szentlélek valódi ajándékait kicserélték hamis ajándékokra. 

A Szentírásban világos, hogy a tisztátalan lelkek képesek utánozni azt ami isteni hatalomnak tűnik. A Kivonulás könyvében a fáraó varázslója utánozta a Mózes és Áron csodáit, amikor a bot kígyóvá változott. Az Apostolok Cselekedeteiben Simon mágus és Szkéva fiai megpróbálták utánozni az apostolok csodáit. Máté Evangéliuma és a Jelenések könyve említik az Antikrisztust és az álprófétát, aki jeleket és csodákat visz végbe, melyekről az emberek azt hiszik Istentől van. Ez azért lehetséges, mert az ördög képes magát a világosság angyalának álcázni. 

Ismerem a bibliai beszámolókat, azonban még soha nem láttam hamis ajándékokat eddig az esetig. 

Egy nap az AMOE irodájában megkértek, hogy segítsek Jocis atyának asszisztálni egy bajba került fiatal hölgynél. Akkor 22 éves volt a hölgy. De Jocis atya elkezdett felé szolgálni amikor még főiskolás volt. Kezdetben nekem azt mondták, hogy egyszerűen be kellene zárni az okkult harmadik szemet. Azokban a korai hónapokban én Jocis atya ördögűző képzésén vettem részt. Éppen csak elkezdtük a szertartást és a harmadik szemet bezáró kapcsolódó imákat. Hatásosnak találtuk. Azt mondta nekem (Jocis atya) használjuk ezt az ima alkalmak alatt. 

A fiatal hölgy okos és aranyos volt. Senki nem tudta volna elképzelni, hogy a kedvesség mögött egy megtévesztő szellem lapul. A fiatal hölgy tagja volt egy karizmatikus csoportnak. Kezdetben úgy tűnt, hogy megkapta a prófétálás, a nyelvek, és a nyelvek magyarázatának karizmáit. A közösség elkezdett függeni a neki megadott ajándékoktól. A lelki vezető még a pásztorkodásban is segítségét kérte. A bölcs szülők akik tagjai voltak a közösségnek, fellelkesültek, hogy a lányuk fontos "ajándék" a közösség számára. A folyamat során a lány olyannyira fontossá vált, hogy nélküle a közösségben zavar lett volna. A munkáját is felhasználta apostolkodásra. Így megkapta a kollégái és az imaközössége csodálatát azon dolgok miatt amiket képes volt megtenni. 

Aztán hirtelen a semmiből egy éjszaka szörnyű lidérces rémálma volt. És annak ellenére, hogy álmában használta Jézus nevét, úgy tűnt a démon elkapta és a sötétségbe vitte. Az álom minden éjjel megismétlődött. És az elalvás előtt imák ellenére is folytatódtak a rémálmok. Nem csak ez volt, most már ébren is képes szellemeket látni. Ő nem akarta, egyszerűen csak megtörtént. És hogy még szörnyűbb legyen számára, amikor látja a szellemeket és elkezd imádkozni, akkor még közelebb jönnek. Azt gondolta, hogy imádkozott, a fejében imádkozott Istenhez, de néhány szó a száján jött ki, más szó, idegen szó, ismeretlen nyelven. 

És amikor Jocis atya elkezdett imádkozni érte, nem történt változás az állapotában. Ugyanabban az állapotban volt amikor találkoztam az áldozattal és az édesanyával. Jocis atya elkezdte a védő imát. Miután megkért engem, hogy mondjam el a Jósszellem Okkult harmadik szemének bezárása imáját. A szertartás első része a sátán által sújtott ördögűzése. Ez egyszerűen a keresztségi fogadalom megújítása, melyben szerepel a gonosz megtagadása. Ennél a korai résznél a fiatal hölgy reakciókat mutatott. Nehezen ejtette ki a szavakat, mintha valaki fojtogatná. Tehát a laikus segítő megkente őt exorcizált olajjal azokon a részeken amit támadtak vagy elszorítottak, ebben az esetben a torok volt, és ez segített. Aztán eljutottunk a bűnbánati imához, és ismét fulladást tapasztaltunk. Teljesen egyértelmű volt számunkra, hogy valami megakadályozza őt a bocsánatkérésben. Egy korty szentelt víz segített enyhíteni ezt. Aztán az őrangyal a védőszentek imái, és a Hiszekegy relatív könnyen ment. Nem mutatott sok reakciót, csak néhány köhögés volt itt-ott. 

Amikor eljött az ideje, hogy megtagadjon minden kapcsolatot a jósszellemmel: "Megtagadok minden jósszellemet és démoni erőt ami hatalmat adott nekem , és Jézus Krisztus nevében megparancsolom neked, hogy hagyj el engem most!" , akkor elkezdett olyan súlyosan remegni, mintha valaki pattogtatta volna mint egy labdát. Aztán kifordultak a szemei és transzba esett. Abbahagyta a remegést és elcsendesedett. Jocis atya intett, hogy lépjek az Ünnepélyes Ördögűzés fejezetéhez. Elkezdtem a Mindenszentek litániáját és magas hangon elkezdett sikítani. A szobán kívül várakozó emberek azt hitték egy csorda disznó leölését hallják. 

Aztán folytattam az imát. Amikor odaértem, hogy "Megparancsolom neked gonosz lélek akárki is vagy, az összes csatlósoddal együtt", akkor a lány elcsendesedett, azonban nézett rám a fennakadt szemeivel. Rendíthetetlen maradtam és folytattam az imát. Nem mutatott reakciókat, azonban csendes és nyugodt maradt. Amikor elértem az Ördögűző Ima III.-hoz, az okkult szellemek elleni imához, máshogy reagált. Olyan módon amivel korábban nem találkoztam. Elkezdett nyelveken beszélni. Igen, nyelveken! Tisztában vagyok vele, miután szeminaristaként részt vettem néhány karizmatikus imaösszejövetelen. Ismerem a hangzását. A nyelve egyszerűen mozgott és olyan dolgokat mondott ami csobogásként hangzott, de időként ismerős nyelv szavainak, azonban nem ő irányította. Ezt csinálta végig az Ördögűző Ima III. alatt. 

Visszatértem a Praecipio imához ezúttal több tekintéllyel a hangomban. Megismételtem az egész bekezdést háromszor mielőtt újra megnyilvánult. Ezúttal egy hölgy hangja szólalt meg, fiatal volt, édes és kedves hangon, de ez nem egyértelműen a szenvedő hangja volt. A hang megkérdezte: "Miért próbálsz engem és az ajándékokat elűzni amiket adtam a lánynak? Az ajándékok Istentől vannak." De abban a pillanatban ahogyan megszólalt már tudtuk, hogy a hazug kígyó. Ez válasz volt nekünk arra az imára, amit a katolikus ördögűzés történetében a démon nem tud sokáig ellenállni: "Mondd meg mi a neved!" Tudtuk, hogy a démon valamit utánoz, próbálta magát a Boldogságos Szűz Máriaként bemutatni. De minket nem tudott átverni. Így Jocis atya jelzett nekem, hogy folytassam az imát és ne hagyjam abba, ne engedjük neki, hogy hallgasson, az én szerepem a szertartás végigimádkozása amíg (az ördög) beszél. Még egyszer elismételtem a Praecipiot és a kedves, bájos női hang mérges lett, káromkodott, átkozódott, és rekedt férfi hangra változott meg. Tudtuk a démon rájött a leleplezésre, így ellenállt és fenyegetőzött. De tovább imádkoztam az Ördögűző ima I. II. és III.-at. A harmadik imánál újra elkezdett sikoltozni, majd köhögni és hányni. Az ima végén a fiatal hölgy kinyitotta a szemét. Kijött a transzból. 

Elvégeztük a harmadik szem bezárásának imáját. Megkértem, hogy ismételten tagadja meg a jósszellemet, és meg tudta tenni. Amikor arra került a sor, hogy megtörjek minden megkötözöttséget, tisztátalan kapcsolatot, akkor újra elkezdett remegni. Azonban végig tudatánál volt és követni tudta az imákat. Jocis atya intett, hogy ismételjem meg azokat a részeket újra, és megint remegni kezdett. Megismételtem háromszor és tovább remegett. Eljutottam odáig, hogy parancsoljak a sötétség és a jóslás szellemeinek: "Sötétség és jóslás szellemei, Jézus Krisztus nevében megparancsolom nektek, hogy távozzatok és többé ne térjetek vissza. Háromszor megismételtem a parancsot, és a hölgy részéről csak kismértékű remegés volt a reakció. Azt mondtam a hölgynek ne csukja be a szemét, és nézzen egyenesen rám. Mondtam neki, hogy adjon át mindent Jézusnak, adja át a harmadik szemet Neki. Megkentem exorcizált olajjal a homloka közepét, ahol azonosítottuk a harmadik szemet: "Jóslás szelleme által adott okkult harmadik szem, Jézus Krisztus nevében  megparancsolom neked, hogy záródj be és többé ne nyílj ki. Ahogyan kimondtam ezeket a szavakat és megkentem olajjal, folytatta a sikítást. A szemei felakadtak, csak a fehér rész látszott. Kétszer megismételtem az imát és az olajjal megkenést, a fiatal hölgy végig sikított. Jocis atya intett, hogy ismételjem meg a "sötétség és jóslás szellemei..." imát. Megtettem harmadszor is. Aztán újra elmondtam a "Jóslás szelleme és okkult harmadik szem..." imát, miközben megkentem a szenvedő homlokát. Megismételtem harmadszor is.  Úgy tűnt nem javul az állapota. 

Váltottunk és visszatértünk az általános ördögűzés szövegéhez. Elmondtam a Praecipiot és ezúttal a szentségtartót benne az Oltáriszentséggel a feje tetejére tettem. Folyamatosan üvöltött és sikított. Ez határozottan nem az a fiatal hölgy volt aki kb. egy órával ezelőtt a szobába lépett. Ez határozottan más volt. A hang újra megszólalt, úgy tett mintha a Szűzanya lenne, ideges hangon beszélt és kérte hagyjuk abba az imát, és akkor ők elhagyják. De soha nem alkudozunk a gonosz lelkekkel. Mindig Isten a felsőbb hatalom. Így nem hallgattunk rá, ehelyett ördögűző imákkal bombáztuk míg a fején volt a szentségtartó. A III-as Ördögűző ima során hangosan felsikított és rengeteg habos nyálat hányt ki. Ezt csend követte és a lány kijött a transzból. 

Folytattuk az imát ahogyan fel-alá járkáltunk. Egy másik parancsot a "Sötétség és jóslás szellemei...." a "Jóslás szelleme és az okkult harmadik szem..." követte és az ezzel járó olajjal kenés, mindenféle reakció nélkül. Végül a fiatal nő megvallotta hitét ezekkel a szavakkal:

Ó, Szeplőtelen és Szerető Szűzanya,
Isten anyja és az én anyám,
Aki jelent volt a keresztre feszítésnél
És a fiad Jézus halálánál
A Kálvária hegyén, 
Könyörülj rajtam, a fiadon (a lányodon)
Irgalmazz szegény szenvedő testemnek 
Amit zaklatott és elnyomott a gonosz. 
Könnyeiden keresztül 
Adj nekem megkönnyebbülést és nyugalmat. 
Zárd be a pszichikus képességeimet melyeket
A démonok erején keresztül nyertem el. 
Lemondok ezekről a pszichikai képességekről
És átadom teljesen neked
Neked szentelem magam
Neked ajánlom magam. 
Hallgasd meg könyörgésemet legkedvesebb Anya és Királynő
A fiad Jézus iránt érzett szeretettel 
Aki anyai gondoskodásodra bízott. Ámen

A szívből jövő felajánlás után még egyszer megkentem, ezúttal krizmával, az Úrnak ajánlva. Ezután lezártuk az egészet egy tisztító és áldó imával. 

Több hónap elteltével érdeklődtem a fiatal lány iránt. A kapcsolattartója szerint hónapokig rendben volt, de újra visszament a közösségéhez. A szülők kezdeményezésére folytatta a prófétálást, nyelveken szólást, stb. Mostanra a rémálmok visszatértek. Ők inkább az emberek hízelgését, a jóslás adta hatalmat kedvelték, mint hogy Isten valóban megszabadítsa, ami a szíve igazi vágya lett volna. Ő most rosszabb helyzetben van mint azelőtt. A Szentírásnak volt igaza, amikor találóan feljegyezte Jézus szavait:

"Mikor a tisztátalan lélek kiszáll az emberből, puszta helyen bolyong, nyugtot keres, de nem talál. Akkor azt mondja: visszatérek házamba, ahonnét kijöttem. Amikor odaér, üresen találja, sőt még kisöpörve és földíszítve is. Erre elmegy, hoz magával hét másik lelket, magánál is gonoszabbakat. Bemennek és ott laknak. Annak az embernek a sorsa pedig rosszabbra fordul, mint előbb volt. Így jár ez a gonosz nemzedék is.” Mt 12, 43-45

Hiúság költözött szívükbe. Büszkeség töltötte el a lelküket. Most a démon az erősség, és a következő küzdelem sokkal nehezebb lenne, mert ők nem értékelik a kegyelmet amit korábban kaptak. 
Tanulságok:
  • Az eredeti karizmák az un. Szentlélek Keresztségből származnak, gyakran az Egyház épülésére kapjuk. Ez a bizonyíték Jézus maradandó jelenlétére az Egyházban. Arra szolgál, hogy a hívőnek Istennel és az Egyházzal szorosabb kapcsolata legyen, így ráleljen a szentségi és erényes életre.
  •  A szent karizmákat is eltérítheti a gonosz, amennyiben tisztátalan és szentségtelen vágyak alakulnak ki. 
  • Mivelhogy ezek a karizmák megkövetelik a megszentelő kegyelmet, hogy megmaradjon a szentség, de el is veszíthetők, ha már nem áll fenn a megszentelő kegyelem állapota. Mivelhogy a karizmákat a lélek kegyelem által kapja, így feltétlenül szükséges a lélek megszentelő kegyelme. De amennyiben lélek halálos bűn állapotában van, a karizmáknak nincs alapjuk, így elveszik őket. Ez olyan mint amikor Simon mágus elvesztette a kegyelmet, amikor megpróbálta megvenni az apostoloktól a Szentlélek ajándékait:
    »Vesszen a pénzed veled együtt, mivel azt gondoltad, hogy Isten ajándékát pénzért lehet megszerezni! Sem részed nincs ebben, sem jussod nincs hozzá, mert a szíved nem igaz Isten előtt. Térj meg tehát ebből a gonoszságodból, s kérd Istent, hogy szívednek ez a gondolata bocsánatot nyerjen! Mert azt látom, hogy a keserűség epéjében és a gonoszság kötelékében vagy.«Apcsel 8,20-23
  •  Ez az ami ajtót nyit a bűnnek, szokásos bűnnek, véteknek, amin keresztül a gonosz lélek behatol , és kicseréli a karizmákat hamisra.
  •  Így a személy nincs tudatában annak, hogy hamisat használ. Ennél fogva a szentség már nincs jelen, de helyébe lép a büszkeség, hiú dicsőség, bűn, arrogancia, lustaság, harag, falánkság, más bűnös cselekmények és vágyak. 
  • Az egyén minél több hamis ajándékot használ, annál inkább az ördög rabja lesz. Minél erősebb a megkötözöttség, annál nehezebb a szellemi szabadítás. 
  • Isten soha nem tagadja meg a kegyelmet attól aki őszintén és bűnbánó szívvel jön Hozzá.

Forrás: 
http://piscatores-hominum.blogspot.hu/2015/03/case-story-demon-of-divination-and-its.html