"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2016. június 27., hétfő

Doreen Virtue csaló angyalai

Aki egy kicsit is érdeklődik az angyalok után, az előbb-utóbb belefut Doreen Virtue angyalos könyveibe és weboldalaiba. Világszerte nagy népszerűségnek örvendenek könyvei, kártyái, egyéb kiadványai.
Doreen Virtue az angyalokra specializálódott, hirdeti az angyalok üzeneteit, segíti az emberiség boldogulását az angyalok igénybevételével. Másrészt (és ez is fontos) nem kevés pénz fut be a könyvek, tanfolyamok jogdíjaiból.

Talán nem kell hatalmas teológiai tudással rendelkezni ahhoz, hogy  észrevegyük, itt-ott mintha kilógna a lóláb, valami nem stimmel ezekkel az angyalokkal. Van valami furcsa bizsergés ott hátul, hogy szép és jó ami írnak, de mintha az angyalok a valóságban nem pont úgy működnének, mint ahogyan Doreen könyveiben szerepel.  
Két könyvéből kiemeltem a problémás részeket, és szembeállítottam a szentírással.

1.) Az angyalok automatikus íráson keresztül kommunikálnak velünk


"Az Angyal Terápia első felét az angyalok diktálták le nekem. Leültem a számítógéphez, imádkoztam és féltransz állapotba kerültem. Úgy tűnt, mintha az angyalok szavai átfutottak volna a tudatomon és egyenesen gépelő ujjaimba továbbítódtak volna.


"Az Angyal terápiához hasonlóan az Őrangyalod Üzeneteit is az angyalok diktálták le nekem, miután útmutatásukért imádkoztam. "


"A médium írás segíthet spirituális utadon is. Például ezen a módszeren keresztül kommunikálhatsz Istennel, az őrangyalaiddal, a felemelkedett mesterekkel és az arkangyalokkal. Megkérdezheted az őrangyalaidtól hogy hívják őket, és feltehetsz még más kérdéseket is. Az írásos médiumi közvetítés közben lehet, hogy úgy érzed majd, mintha valaki irányítaná a ceruzádat vagy tolladat. Ahogy már korábban említettem, a kézírásod, a szókincsed, valószínűleg változni fog az ülés alatt
Ne hagyd, hogy ez megrémítsen, mivel a félelem gátolja az isteni kommunikációt."  

A szentírásban sehol nem olvasható, hogy az angyalok féltransz (félig megszállott) állapotba vigyék az embert, és rajta keresztül aktívan működjenek így közre. Gyakorlatilag átvegyék az uralmat a teste fölött. Figyeljük meg az utolsó mondatot:"... mivel a félelem gátolja az isteni kommunikációt." 
Meglehetősen érdekes, hogy egy szellemi lényt gátolna a félelem. Másról lehet itt szó.  Az ördög alapból nem nyúlhat hozzá az emberhez, csak kísértheti a bűnre. Ebben az esetben az ördögök így "kérnek engedélyt", hogy behatolhassanak az ember testébe, átvehessék fölötte az uralmat, még ha csak ideiglenesen is. Ha az ember ezt nem adja meg nekik, akkor valóban nem tudják "isteni üzeneteiket" átadni.
 
A bibliai angyalok nem így adják át üzeneteiket, mert egyszerre láthatóak és hallhatóak. De pl. az őrangyalunkat nem szükséges látnunk sem, mégis eljutnak hozzánk sugallatai. Tehát az igazi angyaloknak nincs szükségük az ember testére az üzenetek átadásához. Gondoljunk csak Gábor arkangyal üzenetére amit a Szűzanyának adott át, vagy Jézus születésekor az angyali karra, ami tudatta a pásztorokkal a Megváltó születését, és még lehetne sokáig sorolni a példákat. Sehol nem használtak automatikus írást. Ez is csak megtévesztés része, igazából nincs rá szükségük, de így "házon belül" lehetnek, és erős kontroll alatt tarthatják az embert. 

  

2.) A bűn nem létezik, és a bűntudattal csak ártunk magunknak


"Amikor bűntudattal terheled szent lelked, a mennyország sír érted téves döntésed miatt. Nem ismered Istent minden szent gyermekének végtelen ártatlanságát?... Bűntudatot egy végítéleti büntetés, mely kellemetlenséget okoz, és akár veszélybe is sodorhat.
... Látod már a bűntudathoz való ragaszkodás mély és velejáró veszélyét? Valójában nem követtél el semmilyen hibát, és biztosan mondhatjuk, hogy semmiféle büntetést sem érdemelsz meg. Nincs olyan földi vétek, amely tönkretehetné Isten örökkévaló alkotását. 
... Földi hibáid lehetnek rémesek, és lehet, hogy sok fájdalmat szültek, de Isten még mindig bűntelennek tart. ... Isten és az angyalok elnézik földi hibáidat, és látják benned az isteni szeretet örökkévaló fényét. 

"A valódi isteni vezettetés sohasem hibázhat, nem okoz bűntudatot, nem mondja, hogy valaki igaz vagy hamis, jó vagy rossz." 

Doreen angyalai szerint nem létezik bűn, és bűntudat sincs. A bűn csak valamiféle földi rosszaság, botlás. A bűntudatunkat meg kell próbálni leküzdeni, mert ezzel csak magunknak ártunk. Nem is érdemes foglalkozni vele, mert Istentől semmiféle büntetést nem kaphatunk, semmi nincs amiért büntetés járna. Nos, ez így jól hangzik, de sajnos hamis és megtévesztő állítás. Pontosan az ellenkezője igaz. 

Emlékezzünk vissza, hogy Ádámnak és Évának pont az engedetlenség, a bűn miatt kellet elhagyni a Paradicsomot, ahol tökéletes összhangban éltek Istennel. Jézus Krisztus nem éppen bűneink miatt szenvedte el a kereszthalált? De igen. A bűn mint fogalom végigkísér minket az Ószövetségtől az Újszövetségig.

A rómaikhoz írt levélben ez szerepel: "...A bűn zsoldja ugyanis a halál... " Róm  6,23

Jézus bűnbocsánatról beszél, és különféle bűnöket elkövetett emberekkel találkozik, ilyen embereket gyógyít meg, stb.

Pl. amikor találkozik a házasságtörő asszonnyal, akit megakarnak kövezni, vagy amikor a keresztjén lógva megbocsátotta a jobb lator bűneit.
A bűnt nem lehet kikerülni, nem lehet bagatellizálni, ahogyan az "angyalok" teszik.  

3.) A reinkarnáció létezik

 

"Miért ne lenne képes a lélek arra, hogy sok életen keresztül visszatérjen? Az univerzum természete megadta az embereknek az erőt és a hatalmat arra, hogy rendelkezzen a lélek fölött, beleértve azt is, hogy képes legyen időn és téren keresztül utazni."

"Angyalok elmondták, hogy több lélek szeretne földi életet élni, mint ahány befogadóképes test létezik. A lelkek valósággal sorban állnak, a Földön végrehajtandó isteni megbízatásukra várva."

"Az életterv, amit elkészítünk, mielőtt ide inkarnálódnánk, tartalmazza az élet hosszát is. Vezetőinkkel és Angyalokkal együtt eltervezzük, hogy 40, 60 vagy 100 évet fogunk élni."   

A szentírás és Jézus példabeszédei elég világosan fogalmaznak. Az ember meghal, és ítélet alá esik. Nincs reinkarnáció, nincs újra leszületés. Erről szól a gazdagról és a szegény Lázárról szóló példabeszéd. Meghalt mindkettő, és mindenki cselekedeteinek megfelelő ítéletet kapott. Lázár a Ábrahám kebelére került, míg a zsugori gazdag a pokolra. 


A Zsidókhoz írt levélben pedig ez áll:

"Amint az ember számára az a rendelkezés, hogy egyszer haljon meg, és utána ítéletben legyen része, ..." Zsid 9,27 


A gonosz angyalok elhitetik az emberekkel, hogy a reinkarnáció létezik, és hogy az ember rendelkezik a saját lelke és élete fölött. Ez egy olyan hamis biztonságot ad az embernek, hogy szinte bármit megtehet, mert majd a következő életben helyre hozza. Kiveszi Isten kezéből a hatalmat, és átteszi az emberébe.


Az sem igaz, hogy a lelek sorban állnának valahol a semmi közepén, hogy leszülessenek, mert Isten a fogantatás pillanatában teremti meg a lelket, nem egy korábbi életet leélt élet kerül be az új testbe. 


4.) Az angyalok is inkarnálódhatnak emberi formában


"Gyakran kérdezik tőlem, hogy inkarnálódnak-e Angyalok emberi formában. A válasz a lehető leghatározottabban igen. A héber biblia 13:2 szakasza említést tesz erről: Vigyázzatok, amikor idegeneket láttok vendégül, mert sokan vendégeltek meg így Angyalokat, anélkül, hogy tudtak volna róla." 

Itt egy hatalmas csúsztatás van, amiről a könyv ír. A Szentírásban ez a mondat a Zsidókhoz írt levélben szerepel,azonban ebből egyáltalán nem lehet azt kiolvasni, hogy az angyalok emberi testben jelennének meg a földön. Ilyen csak a misztikumban létezik, a filmekben. Pl. az Odaát (Supernatural) c. filmben szerepelt, ahogyan az ördögök mellett az angyalok is "lakást vettek", mondjuk ki megszállták az emberi testet. A Teremtés könyvében Lót volt az, akihez betértek az angyalok, és vendégül látta őket:

A két angyal este ért Szodomába, amikor Lót éppen a város kapujánál ült. Mikor Lót meglátta őket, felállt, eléjük ment, földig hajolt előttük, és így szólt: „Kérlek benneteket, uraim, térjetek be szolgátok házába éjszakára és mossátok meg lábatokat. Holnap reggel aztán elindultok és folytatjátok utatokat.” Azok így válaszoltak: „Nem, a szabadban akarunk éjszakázni.” De unszolta őket, azért betértek hozzá és beléptek házába. Ő pedig vacsorát készített nekik, kovásztalan kenyeret süttetett, s azok ettek. Ter 19,1-3

A fenti szentírási szakaszban sem olvasható, hogy az angyalok emberi testbe születtek volna meg, inkább arról van szó, hogy Isten megengedte nekik ezt a megjelenési formát. Habár Doreen Virtue PhD fokozattal rendelkezik (valamilyen magánegyetem fizetős doktorija), és napi kapcsolatban áll az angyalokkal, mégsem tudja, hogy mint szellemi teremtményeknek nincs szükségük az emberi testre. Az angyalok nem is vágynak rá, annál inkább az ördögök, hogy kínozhassák az embert.


5.) Bármit megtehetünk, Isten nem büntet meg érte


"Nem tudsz olyat tenni, ami eltörölné isteni örökséged."

Jézus maga mondja, hogy ha újra eljön, akkor ítéletet tart a világ fölött. Jézus második eljövetele előtt is már minden ember átesik az ítéleten amikor meghal.  

"Amikor az Emberfia eljön dicsőségében, és vele együtt az angyalok mindnyájan, akkor leül majd dicsőséges trónjára. Összegyűjtenek eléje minden nemzetet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat a jobbjára állítja, a kecskéket pedig a baljára.
... 1Ezután a balján levőknek ezt fogja mondani: ‘Távozzatok tőlem, átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készült. " Mt 25,31- 6.) Megjelenik a New Age "minden egy" világa, és a csakrák, Mihály arkangyal kéri csakránk megnyitását

 
"Ülj nyugodtan, lélegezz mélyen, és nyisd meg koronacsakrádat, így lesz egy olyan "edény", amelybe beletölthetem információimat, mély szeretetemet és megbecsülésemet irántad."     

Egy korábbi bejegyzésben szerepelt az, hogy milyen veszélyekkel járhat az un. csakrák, energiaközpontok kinyitása. A testi, fizikai tüneteken túl megszállottságot is előidézhet, de pont ez a célja az (ál) Mihály arkangyalnak. Az igazinak nincs erre szüksége, hiszen csakrák nyitogatása nélkül is meg tud jelenni az embernek és át tudja adni az Isten által küldött üzeneteket.


"A fejtetőn található korona csakra, ami akkor aktiválódik, ha az illető ráébred, hogy mindannyian egyek vagyunk egymással és Istennel."


"Végső fokon mindannyian egyek vagyunk Istennel, egymással, az Angyalokkal és a felemelkedett mesterekkel."


Az ember semmiképpen nem lehet egy az Istennel, hiszen teremtmény, mint ahogyan az angyalok is. A Teremtés könyve említi az ember teremtését.

"Majd azt mondta Isten: »Alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, hogy uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon és az egész földön, s minden csúszómászón, amely mozog a földön!«

Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére; Isten képére teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket." Ter 1,26-27


Isten az embert ugyan saját képmására teremtette, azonban az Isten korlátlan hatalommal és tudással bír, míg az ember korlátozott. Isten tökéletes, az embert sújtják a betegségek, a bűn és a halál. Az Isten öröktől fogva van, míg az emberiség pályája a földön a teremtéssel kezdődött.  

Izajás próféta könyvében az Úr így írja le az ember és a közte lévő különbséget:

"Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál." Iz 55,1

Egyedül Jézus Krisztus mondhatja el magáról:"Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok s az Atya bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, s a tetteket is az Atya viszi végbe, aki bennem van. " Jn 14,10
 

7.) Az öngyilkosság nem bűn, a pokol nem létezik 

 

"A test eltávolítása után, a lelkek a tudatosság magasabb szintjére kerülnek. A lélek ugyanúgy sír, mint ahogyan te, és nagyon szenved. Ez a fájdalom a lényege azoknak a pokolról szóló történeteknek, ahová szerintetek azok kerülnek, akik öngyilkosságot követtek el. Nem igaz az, hogy ezek a lelkek bármilyen módon is valamilyen büntetésre kárhoztatnak, de akik öngyilkosságot követnek el, kegyetlen módon büntetik magukat. És épp ezért szenvednek."

 Az öngyilkosság súlyos bűn, hiszen az ember eldobja magától az Isten által adott életet. Az egyértelműen nem jelenthető ki, hogy minden öngyilkos a pokolra jut, de az sem - ahogyan a könyvben szereplő "angyalok" kinyilatkoztatják- , hogy senki nem kerül pokolra, vagy nem kapna büntetést tettéért. Isten irgalmassága sokkal hatalmasabb, mintsem emberi ésszel felfoghatnánk, és nem tudjuk mi játszódik le a lélekben az utolsó pillanatokban. Ez a mondat "Nem igaz az, hogy ezek a lelkek bármilyen módon is valamilyen büntetésre kárhoztatnak... " hazugság, mert az következik belőle, hogy bármit megtehetünk mindenféle következmény nélkül, hiszen nincs bűn, nincs büntetés. Isten nem foglalkozik az öngyilkosokkal.


A pokolról meglehetősen sok helyen ír a Biblia. A teljesség igénye nélkül néhány idézet:

"Ha szemed okoz botrányt, vájd ki és dobd el, mert jobb, ha egy szemmel mész be az életre, mint ha két szemmel a pokol tüzére vetnek." Mt 18,9 

"Hiszen Isten még a vétkező angyaloknak sem kegyelmezett, hanem a pokol bilincseibe zárva a mélységbe taszította őket, hogy ott fogva tartsák őket az ítéletre." 2 Pét 2,4

"Amikor a pokolban kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és kebelén Lázárt."  Lk 16,23

Maga Jézus is több alkalommal figyelmeztet, hogy van pokol, tehát komolyan kell venni az ezzel kapcsolatos figyelmeztetést. A Biblián kívül több magánkinyilatkoztatás is beszámol a pokol szörnyűségeiről. Az egyik ezek közül Szent Fausztina nővér látomása, ez az egyik legrészletesebb:

"Ma egy angyal levitt a pokol mélyére. Ez nagy kínok helye. Hatalmas nagy a térsége. A szenvedések fajtái, melyeket láttam, a következők:

1. kín, mely a poklot alkotja - Isten elveszítése.
2. kín - a szüntelen lelkiismeret-furdalás.
3. kín az, hogy a lelkek sorsa itt már sohasem változik meg.
4. kín - a tűz, amely átjárja a lelket anélkül, hogy elpusztítaná.
E szörnyű szenvedés tisztán lelki tűz, amit Isten haragja gyújtott lángra.
5. kín - az állandó sötétség és az iszonyú, fullasztó szag. Bár sötét van, az ördögök és az elkárhozott lelkek kölcsönösen látják egymást, látják mások és a maguk gonoszságát.
6. fajta szenvedés - a sátán szüntelen társasága.
7. kín - a szörnyű kétségbeesés, a gyűlölet Isten ellen, istenkáromlások, átkok, gyalázkodások. Ezek azok a fájdalmak, melyeket az összes kárhozott lélek közösen szenved. De ezzel nincs vége.

Különleges lelki fájdalmak is léteznek, nevezetesen az érzékek kínjai, amivel az egyes lelkek vétkeztek, az által szenvednek leírhatatlanul irtózatos módon. Rettenetes barlangjai és mélységei vannak a gyötrelemnek, ahol az egyik fájdalom különbözik a másiktól. Látva ezeket a szörnyű gyötrelmeket, meghaltam volna, ha Isten mindenhatósága nem tart fenn. A bűnösöknek tudniuk kell, hogy az egész örökkévalóságon át az által az érzékük által fognak gyötrődni, amellyel vétkeztek. Isten parancsára írok ezekről a dolgokról, hogy egyetlen lélek se mentegethesse magát azzal, hogy nincs pokol és nem volt ott senki, nem lehet tudni, mi van ott.

Én, Fausztina nővér, Isten parancsára jártam a pokol szakadékaiban, hogy hirdessem és tanúsítsam a lelkeknek, létezik a pokol. Most nem beszélhetek róla, mert Istentől azt a parancsot kaptam, hogy írásban hagyjam hátra ezeket. Az ördögök nagyon gyűlöltek, de Isten parancsára engedelmeskedniük kellett nekem. Amit leírtam, az csak gyenge árnyéka a valóságnak, amit láttam. Egyet megjegyeztem: a legtöbb ott szenvedő lélek olyan, aki nem hitte el, hogy van pokol. Midőn magamhoz tértem, nem tudtam a rémülettől rendbe jönni, annyira lesújtott a lelkek szenvedése."
 
Gondoljuk csak végig. A sátán és csatlósai számára a fő cél Isten mindennemű munkájának lerontása. A legnagyobb diadalt akkor aratják, ha egy lélek a pokolra kerül. Nem véletlen tehát, hogy azt a hamis információt próbálják elhinteni, hogy nincs pokol. Ha a pokol nem létezik, akkor nem kell tőle félnünk, tetteinknek nem lehet semmilyen negatív következménye. 
 

8.) Az angyalok minden földi dolgunkat megoldják (Isten helyett)


"Az angyalok gyógyító hatalmának nincs határa. Segíteni tudnak kapcsolataink megjavításában, munkahelyi gondjainkban, pénzügyi nehézségeinkben. 

más helyen

"Akár parkolóhelyre van szükségünk, akár pénzre számláink befizetéséhez, vagy jobb egészségre vágyunk, az Angyalok boldogan segítenek." 

A bibilai angyalok megjelenése fölséges, üzeneteik rövidek és világosak. Csak addig működnek amíg erre szükség van. A legfontosabb azonban, hogy Isten akaratát közvetítik. Üzeneteket adnak át, bűnbánatra szólítanak föl, valamit megakadályoznak, vagy Isten parancsára pusztítanak is. ( ...vagy azt, hogy három napig az Úr kardja és döghalál járja az országot és az Úr angyala öldököljön Izrael egész területén. Krón 21,12) 

A könyvből idézett szövegből arra következtethetünk, hogy az angyalok mindenhatók, és mindenféle bajainkkal hozzájuk fordulhatunk. Kvázi isteni hatalommal ruházza fel őket az írónő. A szentírási részek szerint az angyalok nem ennyire profánok, és nem az ember anyagi jólétével foglalkoznak, mint inkább a lelki fejlődésével. Doreen Virtue könyveiben szereplő tanácsok, az angyalokkal való ilyesfajta kapcsolat, már kimeríti a bálványimádás fogalmát.    


Jézus Krisztust amikor megkísértette a sátán, akkor az egyik esetben ezt mondta neki:

"Erre az ördög fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt megmutatta neki a földkerekség minden országát. „Mindezt a hatalmat és dicsőséget neked adom – mondta –, mert hisz én kaptam meg, és annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz előttem, az mind a tied lesz.” Lk 4,5-7

Vegyük észre, hogy Doreen angyalai nem az emberek lelki fejlődését tartják fontosak, hanem a testi és anyagi jólétet. 
Konklúzió

Doreen Virtue könyveiben szereplő angyalok esetében több kérdés is felmerül. Amit mindenkinek fel kellene tennie az az, hogy ezek valóban Isten angyali-e, vagy sem. Amennyiben nem Isten angyalai, akkor mi a valódi céljuk? Mivel a hazugság atyjával és alárendelt démonairól van szó, így a végső cél mindenképpen a lelkek pokolba taszítása. Ehhez azonban bizonyos lépéseket meg kell tenniük:


 • Elhitetik az emberekkel, hogy ők valójában különböző angyalok. Ebben nem is hazudnak, hiszen azok, de bukott angyalok. 
 • Megnyerik az emberek bizalmát, számukra hasznosnak tűnő információkat csepegtetnek. 
 • Segítenek az embereket minél jobban elmerülni a földi hívságokban, felkínálva a sikert és a gazdagságot. Segítik őket a mindennapi életben.
 • Szép lassan helyettesíteni kezdik Istent, erősen javasolják, hogy minden felmerülő problémájával az ember hozzájuk forduljon. Akár még a bálványimádásba is átcsaphat ez a fajta ragaszkodás és tisztelet. 
 • Végül a közvetlen kapcsolatfelvétellel kialakítják a megkötözöttséget és jogot formálnak az embere, hiszen az ő engedélyével (megtévesztésével) jutottak kapun belülre.Onnantól kezdve megtehetik, hogy ki-be járkálnak az emberbe, és nem csak az "isteni üzenetek" átadása idején.
Valaki felteheti a kérdést, hogy ha ezek valóban ördögök és nem angyalok, akkor miért nem szállják meg az embert, ha már egyszer kialakult a közvetlen kontaktus. Ez is eljöhet, de gondoljuk csak végig. A sátán szempontjából mi a célravezetőbb, egy ember legyűrése vagy több ezer ember megtévesztése, akik esetleg újabb ezreket tévesztenek meg könyveikkel, tanfolyamaikkal.  Egyértelmű, hogy az utóbbi. 

Hogyan ismerhetjük fel, hogy ezek nem Isten angyalai? Először is Isten angyalaival ilyen módokon biztosan nem lehet felvenni a kapcsolatot. Imádkozni lehet hozzájuk, közbenjárásukat lehet kérni, de a szabad akarat és a teljesen Istennek alárendelt élet miatt nem lehet őket kényünk-kedvünk szerint

Ahogyan a szentírásban olvashatjuk, "Ezért tudtotokra adom, hogy aki Isten Lelke által szól, az egy sem mondja: „Átkozott legyen Jézus.” De azt sem mondhatja senki: „Jézus az Úr”, csak a Szentlélek által." 1 Kor 12

Az angyalok folyamatosan Istent látják, folyamatosan őt dicsőítik. Gondoljunk csak a szeráfokra, akik vég nélkül mondják: Szent, Szent Szent...

Doreen angyalainak vajon ez menne? Valószínűleg nem. Nem tudnák az Isten dicsőíteni. Keresztényellenes kijelentéseket azonban hallhatnánk tőlük, és még egy Üdvözlégy Máriát sem tudnának elmondani. Valószínűleg tagadnák a megváltást, tagadnák az Eukarisztiát, tagadnák Jézus Krisztus istenségét, és ahogyan nyilatkozataikból olvashatjuk, tagadnak mindet ami a kereszténységgel kapcsolatos.


Doreen Virtue angyalainak jellemzői:

 • Soha nem beszélnek a bűnbánatról, inkább ennek az ellenkezőjéről.
 • Szeretnek sokat fecsegni, terjengős körmondatokban fogalmazni. 
 • Mondandójukat tudományos színekben tüntetik fel, miközben semmi tudományos nincs bennük. Sőt nyakatekert, sok esetben teljesen érthetetlen stílusban fogalmaznak. 
 • Isten helyett saját magukra irányítják a figyelmet.
 • Az ember lelki életével, előrehaladásával, a Tízparancsolat betartásával egyáltalán nem foglalkoznak.
 • Teljes mértékben keresztény ellenes kinyilatkoztatásaik vannak. 
 • Csalárd módon megszerzik az emberek bizalmát, és bejutnak az ember testébe (automatikus írás, kinyitott csakrák)

 

Megoldás


A legjobb az lenne, ha az emberek soha nem nyitnák ki ezeket az angyalos könyveket, és soha nem vennének részt ilyen angyalos tanfolyamon, nem törekednének az angyalokkal való közvetlen kapcsolatra.

Aki azonban már kapcsolatba lépett az angyalokkal (aktívan kommunikál velük) ezoterikus tanfolyamok, könyvek, vagy weboldalak leírásai alapján, az jobban teszi, ha megszakít velük mindenféle kapcsolatot. Megsemmisít mindent ami hozzájuk kapcsolódik, minden könyvet, talizmánt, kártyát, stb. Jézus Krisztus nevében megtagad és elvág minden köteléket ami hozzájuk köti. Nem hallgat rájuk, és nem kommunikál többé velük.
Előfordulhat, hogy az eddig kedves és jóságos "angyalok" elkezdenek követelőzni, fenyegetőzni és esetleg még káromkodni is. Ekkor már biztosak lehetünk abban, hogy a világosság angyalának kiadott démonokkal volt dolgunk. 


Isten csak nagyon ritka és rendkívüli esetben engedi meg az embernek, hogy hallja vagy lássa az angyalát. A Biblián kívül misztikus szenteknél is olvashatunk ilyenről. Tisztelni lehet az angyalokat, imádkozhatunk is hozzájuk, de soha nem helyettesíthetik Istent!


Nem véletlenül olvashatjuk a Timóteushoz írott levélben: "1A Lélek azonban világosan mondja, hogy a végső időkben némelyek elpártolnak a hittől, s megtévesztő szellemekre meg ördögi tanításra hallgatnak." Tim 4,1

Doreen Virtue angyalai nem mások mint ördögök, akik az emberek romlását kívánják, még akkor is, ha a világosság angyalának adják ki magukat.

Források: Doreen Virtue; Angyalokkal gyógyítás és Őrangyalod üzenetei c. könyvek     

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése