"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2015. december 9., szerda

Seth hazugságai

A kezdetek


A szellemi vezetők az ezoterikus praktikák egyre több területét hálózzák be. Ott vannak a szellemgyógyászatban, a reikiben, a meditáció bizonyos fajtáiban, az agykontrollban, stb. Korábbi bejegyzésekben már volt róla szó, hogy valójában kik ők, és mit akarnak. Jane Roberts kapcsolatba lépett egy ilyen "szellemi vezetővel" aki Sethként mutatkozott be. Seth több kötetnyi könyvet diktált le neki. Jane-ről tudni kell, hogy nem foglalkozott a szellemvilággal illetve más ezoterikus dolgokkal. "Csupán" ESP üléseket tartott. Azonban egyszer csak kipróbálták a Quija táblát és Seth (illetve előtte egy másik "személy") bejelentkezett.
Érdekes, hogy először egy meghalt ember nevében jelentkezett be valaki a táblán, aztán hirtelen megjelent Seth. Valószínűleg csak letesztelte Jane-t és elaltatta esetleges gyanakvását, mert valósnak tűnő adatokkal.

"Egy bizonyos Frank Witherstől származó üzenetet betűzött ki..." a Quija tábla.

Seth a tábláról egyszer csak átváltott a közvetlen kommunikációra. Először csak gondolatokat közvetített, majd átvéve az irányítást az írónő felett az ő testét és hangját felhasználva. Jane Roberts így emlékszik vissza a Seth-el való közvetlen kapcsolatra:

"És ekkor egy kábítószer nélküli „utazás” történt velem. Ha valaki titokban beadott volna nekem egy adag LSD-t, akkor sem lehetett volna bizarrabb az élmény. Az egyik pillanatban még minden rendben volt, és a következőben iszonyatos erővel, lavinaként zúdultak a fejembe mindenféle radikálisan új gondolatok, mintha az agyam valami elviselhetetlenül nagy hangerőre állított vevőkészülékké változott volna. Nemcsak gondolatok jöttek át ezen a csatornán, hanem intenzív, lüktető érzések is. Be voltam kapcsolva, be voltam hangolva — nevezzük akárhogy —,  összekapcsolódtam valamiféle hihetetlen energiaforrással. Arra sem maradt időm, hogy kiáltsak Robnak."

Máshol ezt írja:

"Mintha az anyagi világ hártyapapír vékonyságú volna, és mögötte a valóság végtelen dimenziói rejlenének, engem pedig nagy reccsenéssel áthajítottak volna ezen a hártyán. Testem az asztal mellett ült, kezem lázasan jegyezte az agyamon átvillanó szavakat, gondolatokat." 
Automatikus írás?

És itt vette át Seth az irányítást:

Igazából a szavak lökdöstek — mintha sürgős lett volna nekik átrohanni az agyamon. Őrült érzés volt: összezsúfolódtak az agyamban, kupacokban álltak az igék és főnevek, és azzal fenyegettek, hogy mindent eltorlaszolnak, ha ki nem mondom  őket. Anélkül, hogy igazán tudtam volna, hogyan és miért, kinyitottam a számat, és kieresztettem őket. Először szólaltam meg Seth szavaival; folytattam a mondatot, amelyet a tábla egy pillanattal előbb félbehagyott.

Seth hazugságai


Ugyan az írónő katolikus neveltetést kapott, de fiatalon felhagyott a vallásgyakorlással. Csalódott a vallásban, nem volt megfelelő Istenképe. Talán emiatt sem szólalt meg benne a belső hang ami a veszélyre figyelmeztette volna. Seth kijelentései teljes mértékben Biblia és Isten ellenesek voltak. De menjünk rajta végig. 

Isten az általunk megismert módon nem létezik

Megkérdezték tőle ki az Isten. Erre a New Age irányzatnak is megfelelő minden egy választ adott nekik. Tehát az Isten mindenben benne van, és az Isten bennünk is ott van, mi is részesei vagyunk. Isten Seth szerint nem úgy létezik ahogy kinyilatkoztatta önmagát, mint szuverén mindentől független egyén, csak mint valamiféle energia. Szentháromságról szó sem esik.   

"„Mindig voltatok, és mindig lesztek. Ez az értelme a létnek és a boldogságnak. Az Isten, aki létezik, bennetek létezik, mert részei vagytok mindannak, ami létezik."

"— A ti fogalmaitok szerint nem ember, bár megjárta az emberi fejlődés lépcsőfokait; itt a buddhista mítosz jobban megközelíti a valóságot.  Ő nem egyetlen egyén, hanem egy energia-Gestalt."

"Seth azt a szót, hogy „Isten”, takarékosan használja — többnyire olyankor, ha diákokhoz beszél, akik a teológiai fogalmakhoz szoktak hozzá. De általában így emlegeti: „Minden Létező”, vagy „Elsődleges Energia-Gestaltok”."

"— A keresztény fogalmak szerinti, individuális Isten-személy nem létezik —mondja Seth —, és mégis kapcsolatod van Minden Létező egy részével, amely magas fokon veled van összhangban. Minden egyénben, minden tudatban benne lakik egy őrá irányított, őrá figyelő rész Minden Létezőből."

"Istenfogalmaitok legtöbbje statikus Istent feltételez, és éppen ez az egyik legfőbb hibája az emberi teológiának. Ennek a Gestaltnak tudata és tapasztalata is állandóan változik és növekszik. Nincs állandó Isten. Mire kimondjátok: „Ez Isten”, addigra Isten már valami más. Az „Isten” szót csak az egyszerűség kedvéért használom."

"Seth egy másik ülésen így magyarázta ezt: — Teremtők vagytok ti is. Amit Istennek neveztek, az minden tudat összessége, és az egész több, teljesebb, mint részeinek összege. Isten több, mint minden személyiségének összege, és mégis minden személyiség azonos Ővele."

Van reinkarnáció

"..Azokkal a nehézségekkel, amelyeket életünkben kikerülünk, egy következő életben nézünk majd szembe. Szerencsétlenségünkért nem hibáztathatjuk Istent, sem a társadalmat, sem szüleinket, mert mielőtt jelenlegi életünket elkezdtük volna, mi magunk választottuk a körülményeket, amelyek közé születtünk, csakúgy, mint a feladatokat, melyek legjobban szolgálják majd fejlődésünket."

"Éltünk-e már korábban, és fogunk-e élni halálunk után? Seth szerint mindannyian reinkarnálódtunk már, és ha befejeztük földi életeink sorozatát, más valóságrendszerekben tovább létezünk majd."

Egyszer egy lelkész is megkérdezte tőle mi várható a halál után. Érdekes választ kapott.

"— Ha elhagyjuk fizikai testünket, hová megyünk? — kérdezte a pap. Mindenki hátradőlt, szopogatta a borát, és figyelt.
— Oda mégy, ahová csak akarsz — mondta Seth. — Hiszen már ma is, amikor hétköznapi, éber tudatod álomba merül, ellátogatsz más dimenziókba. Tehát máris van tapasztalatod ezekről a dimenziókról. A magad módján máris készülődsz. Ha meghalsz, azokon az utakon indulsz el, amelyeket előkészítettél. A felkészülésnek különböző időszakai vannak, amelyek az egyénektől függően változnak."

Jézus Krisztus mint Istenember nem létezett

"Például: Seth nem ismeri el a történelmi Krisztus létezését, jóllehet a krisztusi szellem létezését nem tagadja."


"Természetesen" Seth számára Krisztus sem létezett, sőt továbbmegy, a keresztre feszítés és így a megváltás meg sem történt. Mindez csak egyfajta ide, ami valahogyan elterjedt a történelemben.


Nincs gonosz lélek

Az alább olvasható rész Sethnek Jane álmára adott válasza. Megmagyarázza neki, hogy gonosz nincs és csak "félelmeit materializálta". 

"Mármost, a gonosz ilyen értelemben nem létezik. Még a betegség és a félelem sem okvetlenül ellenség, inkább segítség a megértésben, a nagy cél felé vezető úton.
Seth így folytatta: — A gonosz, amelyről Ruburt azt képzelte, hogy kivetíti ön-magából, nem létezik. De mivel Ruburt azt hitte, hogy létezik, a saját félelmeinek képére materializálta. Ez a legutóbbi depressziójának alakja volt. Általánosságban szólva gonosz nem létezik, csak a ti érzékelésetek fogyatékos — de tudom, hogy ezt számotokra nehéz elfogadni."

Egy alkalommal Jane-nek testen kívüli élménye volt, ami összekapcsolódott egy -vélhetően- démoni támadással. Próbált magyarázatot kérni Seth-től, de csak ködös és nem éppen adekvát választ kapott. Nézzük Jane élményét:

"Egy éjjel nagyon valóságosnak tűnő, félelmetes álmot láttam. A hálószobánkban, de testen kívüli állapotban találtam magam, és hirtelen észrevettem, hogy „valami” ott van közvetlenül a fejem fölött. A következő pillanatban lezuhantam az ágy lábához, aztán fölemelkedtem a levegőbe, majd a hálószoba sarkában a padlóra zuhantam. Fölöttem volt valami, amit csak így tudok leírni: egy elmosódott körvonalú, torz emberi alak, de nagyobb az embernél, és rendkívül sűrű. Lehet, hogy nevetségesnek hangzik, de tudtam, hogy ez a „valami” azért van itt, mert a vesztemet akarja. Tudtam, hogy kívül vagyok a testemen, és döbbenet lett úrrá rajtam, de nagyon meg is rémültem. Olvastam már olyasmiről, hogy embereket meg-támadtak „projektált” démonok vagy hasonlók, de egyszerűen nem hittem a démonokban. Hát akkor mi ez? Nem volt időm töprengeni, mert ez az izé többször beleharapott a kezembe. Meglepő súllyal nehezedett rám, és egyfolytában azon igyekezett, hogy elvonszoljon a testemtől, be a hálószobai szekrénybe."


Nincs keresztre feszítés, így nincs megváltás sem

"— Említettem a keresztre feszítést. Azt mondtam róla, hogy érvényes és valóságos volt, jóllehet nem a ti fizikai időtökben zajlott le. Olyan időbeliségben történt, amelyben az álmok történnek, és valóságosságát nemzedékeken keresztül érezték."

"— A keresztre feszítés valósága egyszerre gazdagította az álmok világát és a anyagi világot, és az álmok, a mítoszok, az ideák világából származott. Annak rendszernek ez volt a legjelentősebb adománya a tiétek számára; az anyagi valóságból vett hasonlattal élve egy új égitest születéséhez mérhető."

Krisztus nem ment a mennybe


"...Seth így folytatja: — Krisztus mennybemenetele nem a ti általatok értelmezett időben történt meg. Ez is az álmok világának hozzájárulása a ti fizikai rendszeretekhez, és azt a tudást jelképezi, hogy az ember független az anyagtól."

Krisztus nem volt valós személy

De ha Istent nem szabad függetlennek tekintenünk, akkor Krisztussal mi a helyzet? Seth azt mondja: Krisztus történelmi személyként nem úgy létezett, ahogy a mítosz  őrzi.
— Amikor az emberiség a legmélyebb kétségbeesésben van, és óriási gondokkal kell szembenéznie, előhív valakit, aki olyan, mint Krisztus. Megkeresi, megalkotja önmagából azokat a személyiségeket, akikre szüksége van, hogy általuk erőt merítsen.
— Három ember élt, akiknek élete összeolvadt a történelmi képben, és akiknek együttes története vált ismertté Krisztus életeként."


A gonosz lelkek reneszánsza


A gonosz lelkek már az első ember óta kísértenek, próbálják Istentől elszakítani az embert. Nagyjából a 20. századtól kezdve alakult ki jobban a szeánsz és egyéb médiumi cselekedetek "intézményesített formája, amivel a gonosz lelkek nagyobb tömegeket érhettek el.  Még nagyobb sebességre kapcsolt az "ördögvonat" a New Age és ezzel együtt a különböző ezoterikus technikák megjelenésével. Feltűntek az un. szellemi vezetők, "emelkedett lelkek", belső isteni én, stb. Sok megnevezése van, de egy a lényeg, démoni erők, akik a sátán parancsára megpróbálják megtéveszteni és irányításuk alá vonni az emberiséget. Ezek a megváltozott tudattal/részleges vagy teljes transszal járó technikák elterjedtek, elfogadottá váltak. Ezeken keresztül a gonosz lelkek bejelentkeztek, átjárónak használt és és használják mind a mai napig az embereket.

A probléma az, hogy egyesek teljesen természetesnek veszik ezeket az üzeneteket, nem gondolkodnak el a forrás mibenlétéről vagy az üzenetek megbízhatóságáról. Nem merül fel az sem, hogy ezek a lelkek nem azok akiknek mondják magukat.

Nem Seth az egyetlen aki "bejelentkezett" az embereknél, vannak más nagy nevek is, mint pl. Kryon. Jellemző ezekre a gonosz lelkekre a bő beszéd, az áltudományos és nagyon bonyolult fogalmazásmód. Érdemes beleolvasni a Bibliába, hogy Jézus (aki mindenható isteni személy) mennyire egyszerűen és közérthetően fogalmazott. Ő igazán megtehette volna, hogy mindenféle szakzsargont és idegen szavakat használva megmutassa felsőbbrendűségét, Istenségét, de nem így tett. Vagy nézzük meg az angyalokat, Gábrielt, Rafaelt vagy a sok névtelenül megjelenő angyalt. Mind rövid volt és tömör, mindenki számára érthető módon fogalmaztak. Érdemes beleolvasni pl. Valtorta Mária magánkinyilatkoztatásába vagy éppen a Szeretetláng naplóba. Olvassuk el a Szűzanya üzeneteit. Észrevehető a különbség... Egyszerű, világos, lényegre törő.

A gonosz lelkek utálják és lenézik az embert. Hatalmas gőg és kevélység lakozik bennük, emiatt nem is tudnak "leereszkedni" az emberhez még a kommunikációban sem. Különösen jellemző ez a -valószínűleg- magasabb rangban álló ördögökre akik ezeket a "világmegváltó" kinyilatkoztatásokat adják a médiumoknak vagy velük szoros kapcsolatot ápoló egyéneknek. A korábbi bejegyzések alapján kijelenthető, hogy a szellemi vezető, emelkedett lelkek vagy nevezzük bárminek is mind hazug démonok. Lehet, hogy jósolnak, tanácsot adnak vagy akár életet mentenek, de csak saját érdeküket nézik és a sátán parancsát teljesítik. Nyugodtan mondhatnánk a szellemi segítőinknek, hogy "44Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."Jn 8  

Forrás: Jane Roberts:Seth könyve

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése