"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2014. február 13., csütörtök

Angyalok világa

A bejegyzés apropóját az adta, hogy a könyvesboltok telis-tele vannak angyalos könyvekkel. Van közöttük jópofa és értelmes is, de sok a megtévesztést szolgálja. Hogy miért? Mert nem az igazi angyalvilágról szól, hanem a New Age személyes és megidézhető angyalvilágáról.

Isten teremtette az angyalokat, akik egy részéből ördögök lettek. Alapvetően Istent szolgálják, de az embert is segítik, hiszen mindenkinek van egy őrangyala. A Biblia telis-tele van angyalokkal kapcsolatos eseményekkel. Mind az Ószövetségben mind az Újszövetségben találunk idézeteket, amikor Isten angyala üzenetet adott át, vagy segített az embernek. Amit szeretnék kihangsúlyozni, sehol nem volt szó megidézésről vagy meditációról. Imáról igen. Van, amikor ez sem kellett, mert Istennek volt valami célja az angyal küldésével. Az angyalok szellemi lények, nincs testük, azonban képesek látható alakban is megjelenni.
Ami fontos, nem az angyalnak van szüksége ránk, hanem nekünk rájuk. Lényeges különbség. A New Age angyala velünk akarja felvenni a kapcsolatot és meg kell idézni, beszélgetni kell vele. Egyes helyeken szellemi vezetőkként is írják őket. Ha valakinek van szellemi vezetője, akkor már régen rossz.

Peter Kreeft könyvében foglalkozik az angyalokkal. Jellemzi őket és felosztja karokra.

Jellemzőik:

 • "Isten teremtményei.
 • Test nélküli szellemek.
 • Értelemmel és akarattal rendelkeznek.
 • Isten jelenlétében élnek a mennyekben.
 • Isten akaratának engedelmeskednek.
 • Az Ő üzenetét hordozzák. (Az angyal hirvivőt jelent)
 • Testet is ölthetnek, mint ahogyan mi felveszünk egy ruhát. 
 • Befolyásolhatják képzeletünket, de nem szsbad akaratunkat.
 • Képesek anyagi dolgokat természetfölötti módon működtetni. 

Az angyalok nem egyformák, a Biblia szerint 9 karra lehet őket felosztani.

"... Az első három szinten az angyalok közvetlenül látják és imádják Istent:
 • A szeráfok, a legmagasabb kar, a legvilágosabban értik meg Istent, ezért az ő szeretetük lángja a legforróbb. (A szeráf az "égni" igére vezethető vissza). Lucifer is egy volt közöttük. Innen ered, hogy még mindig nagyon hatalmas és veszélyes.
 • A kerubok is Istent szemlélik, de kevésbé önmagában, inkább a gondviselés, a teremtményekkel kapcsolatos bölcs terve tekintetében. (A kerub azt jelenti: a "bölcsesség teljessége").
 • A trónusok Isten hatalmát és ítéleteit szemlélik. (A trónusok a bírói hatalmat jelképezik.)

A következő három kar Isten gondviselő terveit teljesíti be a világegyetemben:

 • Az uralmak (ez a név a "tekintélyt" is jelenti) parancsolnak a kisebb angyaloknak.
 • Az erősségek fogadják az uralmak utasításait és "irányítják" a világmindenséget, különösen az égitesteket. (Az "erősség" hatalmat, nagyságot vagy energiát is jelent.)
 • A hatalmasságok az erősségeket szolgálják, harcolva a gonosz befolyása ellen, védelmezve a gondviselés tervét. 
 Az utolsó három kar közvetlenül az emberek ügyeivel foglalkozik (ők a harcosok):
 • Fejedelemségek a földi fejedelemségekre, azaz a városokra, a nemzetekre és a királyságokra vigyáznak. 
 • A főangyalok (mint Gábriel) Isten fontos üzeneteit közvetítik az ember számára. 
 • A közönséges angyalok az "őrangyalok"; minden személynek van egy őrangyala. "
    (Peter Kreeft: Angyalok és démonok)

Nézzünk néhány példát a Bibliából, amikor az angyalok kapcsolatba kerültek az emberrel.

"A hét harsona. 2Ekkor hét angyalt láttam, az Úr előtt álltak, és hét harsonát kaptak. 3Jött egy másik angyal, megállt az oltár előtt, aranyfüstölő volt nála. Sok tömjént kapott, hogy az összes szent imádásával tegye az aranyoltárra, amely az Isten trónusa előtt állt. 4Az angyal kezéből a tömjén füstje a szentek imádásával felszállt az Isten elé. 5Most az angyal fogta a füstölőt, megtöltötte az oltár parazsával, és leszórta a földre. Erre mennydörgés, égzengés, villámlás és földrengés támadt. 6A hét angyal pedig, akinél a hét harsona volt, felkészült, hogy megfújja a harsonát. "
Jel 8

"7Egyszerre csak megjelent az Úr angyala, a helyiséget pedig fény árasztotta el. (Az angyal) oldalba lökte Pétert, s fölébresztette: „Kelj fel gyorsan!” – mondta. Erre a láncok lehulltak a kezéről. 8Aztán így folytatta az angyal: „Csatold fel övedet, és vedd fel sarudat!” Amikor megtette, tovább sürgette: „Vedd magadra köntösödet, és kövess!”
Apcsel 12

"7Az angyal, aki hozzám beszélt, mozdulatlan maradt, és egy másik angyal jött eléje. 8Az előző így szólt: „Szaladj, mondd el ezt annak az ifjúnak: Nem övezi majd fal Jeruzsálemet a benne lakó emberek és állatok sokasága miatt. 9Ezt mondja az Úr: Magam leszek a tüzes fal körülötte, és én leszek a dicsősége."
Zak 2

"24Amikor az embert elűzte, az Éden kertjétől keletre odaállította a kerubokat és a fenyegető tüzes kardot, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat."
Ter 3

"35Még azon az éjszakán történt, hogy az Úr angyala kivonult, és az asszírok táborában lesújtott száznyolcvanötezer emberre. Amikor reggel fölkeltek, lám, csupa élettelen testet találtak. "
2Kir 19

"21Erre az Úr egy angyalt küldött és elpusztított Asszíria királyának táborában minden harcost, vezért és főembert, úgyhogy szégyenszemre vissza kellett térnie országába. "
2Krón 32

"43Megjelent neki az égből egy angyal, és megerősítette. "
Lk 22

"12Látta, hogy ott, ahol Jézus teste volt, két fehér ruhába öltözött angyal ül, az egyik fejtől, a másik lábtól. 13Megszólították: „Asszony, miért sírsz?” „Mert elvitték Uramat – felelte –, s nem tudom, hová tették."
Jn 20

"26A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába 27egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. 28Az angyal belépett hozzá és megszólította: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.” 29E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. 30Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. 31Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. 32Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, 33és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.” 34Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?” 35Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: „A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni. 36Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták, 37mert Istennél semmi sem lehetetlen.” 38Mária így válaszolt: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” Erre az angyal eltávozott."
Lk 1

Rengeteg helyen van még a szentírásban angyalokkal kapcsolatos rész. A Biblián kívül magánkinyilatkoztatások is tartalmaznak angyalokra vonatkozó fejezeteket.


"Megpillantottam Őrangyalomat, aki utasított, hogy kövessem őt. Hirtelen ködös, tűzzel teli helyiségben találtam magam, melyben sok szenvedő lélek volt. Ezek a lelkek szívből imádkoznak, de ez nem használ nekik. Csak mi tudunk rajtuk segíteni. Az őket égető lángok engem nem érintettek. Őrangyalom egy pillanatra sem hagyott el."

"Erre angyalok jelentek meg, s minden nővértől elvettek valamit, amit tömjéntartóhoz hasonló aranyedénybe tettek. Az edényt betették a másik serpenyőbe, mely azonnal lehúzta, s túlhaladta azt, amelyikre a kard volt elhelyezve. Azonnal láng csapott ki a tömjéntartóból, s átalakult ragyogó fénnyé."

"Látva szörnyű gyűlöletüket irántam, azonnal őrangyalom segítségét kértem. Abban a pillanatban mellettem állt fényes és sugárzó alakja, és így szólt: ,,Ne félj semmitől, Uram menyasszonya, ezek a lelkek az Ő engedélye nélkül semmit sem tehetnek veled.'' Rögtön eltűntek a gonosz lelkek, s hűséges Őrangyalom elkísért látható alakban egészen a házunkig. Tekintete alázatos és nyugodt volt, homlokáról tűzsugár szikrázott."

"Este a cellámban megpillantottam egy angyalt, Isten haragjának végrehajtóját. Világos ruhája volt, az arca lángolt. Lába alatt egy felhő volt, melyből villámok és mennydörgések törtek elő. Ezek először az angyal kezét érték, s csak aztán sújtottak a földre. Amikor megpillantottam Isten haragjának eme jelét,
melynek sújtania kellett a földet, s főként egy bizonyos helyet -- melyet érthető okból nem nevezhetek meg --, kértem az angyalt, egy ideig tartsa vissza ezt a büntetést, s a világ bűnbánatot fog tartani."

"A beszélgetés után megláttam a kapuban egy fehér felhőt, s benne egy Kerubot összefont karokkal. Tekintete villámlott, és Isten szeretete égett a szemében."
(Fausztina nővér naplója)

"A Boldogságos Szűz ezt is mondta: „Az angyalok, akik meg vannak bízva a pusztítás munkájával, készen állnak, de Isten haragját vissza lehet tartani, ha imádkozzátok a rózsafüzért, vezekeltek és ha a bűnösök megbánják bűneiket.” (Kővári Károly-A turzovkai jelenések)

"A borzalmas horror alatt a szakadék szélén, megéreztem, hogy Szent Mihály arkangyal megfogja a lábam. A testem beleesett a lyukba, de ő tartotta a lábamat.

Egy misén, amikor csak testben voltam jelen, az őrangyalom egy lökést adott, és kinyitotta a fülemet, hogy halljam, mit mond a pap abban a pillanatban."
(dr.Gloria Polo-akit villámcsapás ért)

"Most, mikor a virrasztás ideje elérkezett, az őrangyalom keltett fel.

Ma hajnalban arra ébredtem, hogy az őrangyalom így szólt: „Nagy csodálkozással néznek rád az angyalok és a szentek.” És őrangyalom arra kért, vagyis inkább figyelmeztetett, hogy fokozzam magamban minden erőmmel a mélységes hódolatot és imádást Isten szent fölsége iránt, mert ezek a nagy kegyelmek szinte példa nélkül keveseknek jutottak.

Másik angyalom is mindig csak az Istenre való hagyatkozásra figyelmeztet. Azt érzem, hogy Isten az egyik angyalt azért rendelte mellém, hogy a Reá való hagyatkozás nehogy meginogjon, lazuljon bennem."
(Szeretetláng Napló)


Basilea Schlink a következőket írja az angyalokról:

"Isten angyalai, az Ő trónja körül szolgáló fenséges lények vakító fényt sugároznak, mivel teljesen Istennek, a Világosság Forrásának alávetve szolgálják Őt. A Jelenések 18:1-ben azt olvassuk egy nagyhatalmú angyalról, hogy alászáll az égből, és az egész Földet beragyogja az Ő dicsőségének fénye. Olyan dicsőség és ragyogás árad egyetlen angyalból, amely minden elképzelést fölülmúl.
Az angyalok Isten első teremtményei (Jób 38:4-7), Isten természetét tükrözik. Még a próba órájában is, amikor Lucifer fellázadt Isten ellen, megőrizték szeretetteljes , bensőséges kapcsolatukat, tiszteletüket és függőségüket Isten iránt. Ezért isteni tűz és élet árad állandóan rájuk. Isten végtelen hatalma és nagysága mutatkozik meg bennük. A sátánnal ellentétben, akinek hatalma, mivel elkülöníttetett Istentől, töredezett, ők teljesen magukra öltötték Isten hatalmát.

Fenségükkel, hatalmukkal és szépségükkel mindezek az angyali lények az Úr dicsőségét hirdetik. ... Az angyalok hatalma és ereje felfoghatatlan nekünk, emberi lényeknek, mert ez Attól ered, Aki az Ő mindenható voltában teremtette és fenntartja az egész világmindenséget.

... Ugyanakkor ezek az angyalok Isten ítéletének végrehajtói is. Istennek, a világmindenség legfőbb uralkodójának felhatalmazása (!!!) alapján cselekszenek, és amit mondanak, az megtörténik, irányítva a nemzetek sorsát.

... Hatalmas angyali fejedelmek, mint őrangyalok, vigyázók, felügyelők, figyelmeztetők, és az isteni ítélet végrehajtói kaptak megbízást az egyes nemzetek fölött. A nemzetek sorsát a láthatatlan világban harcolják meg, ahol szent angyali fejedelmek a démoni hatalmak és fejedelemségek ellen viselnek háborút. "
(M. Basilea Schlink: Az angyalok és démonok láthatatlan világa)   

A fentiekből ízelítőt kaphattunk az angyalokról. Az angyalok nem teljesen olyanok, mint ami néhány könyvben és filmben előfordul. Attól meg nagyon messze van, ami ezoterikus könyvekben van. Most is úgy gondolom, megidézni nem lehet őket, hiszen -vastagbetűvel szedve- Isten felhatalmazása és utasítása alapján tevékenykednek.
Az angyaloknak valós hatalma van, nem csak mosolygó puttó angyalkákként kell elképzelni. Isten utasítására tudnak ölni és rombolni is. Elég gondolni a tizedik csapásra az egyiptomi kivonulás előtt....

Imádkozni lehet hozzájuk, de senkinek nem javaslom, hogy szórakozzon az angyalokkal mindenféle mágiát alkalmazva. Eljön majd a világosság angyalának kiadva magát. Abban viszont nem lesz köszönet...


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése