"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2014. január 7., kedd

Őseink bűnei, átkok

 Nemrég rátaláltam egy jó cikkre, ami az ősök bűneivel, az öröklődő bűnnel és átokkal kapcsolatos. Ennek lényege, hogy őseink cselekedetei kihathatnak több generációra is. Aki például a múltban foglalkozott okkultizmussal, mágiával vagy egyéb hasonló cselekedettel, az még a gyerekére vagy unokájára is kihatással lehet. Ezért is fontos vagy jó hatású a családfa gyógyítás gyakorlata. 

Már a cikk elején kitér a halott lelkekkel való kommunikációra. Gyakorlatilag mindenhol az olvasható, hogy ezek csak ördögök, akik viszont jól ismerik az embert és képesek mindenkit átverni. A spiritisztát és a klienst is. A lelkek felett Isten rendelkezik és valószínűleg nem engedi meg az effajta kapcsolatot. Az ördög viszont csak arra vár, hogy hogyan veszítheti el az embert. Főleg a lelkét. Millió trükkje van az átverésre, ez az egyik a nagy megtévesztései közül. Elhiteti veled, hogy egy elhunyt hozzátartozód, pedig nem. A kíváncsiság és a kapocs pedig egyre erősebb lesz. 

A másik téma az átkok, amivel egy korábbi bejegyzésben foglalkoztam. A témával kapcsolatos könyvek mind leírják, hogy ezek létező dolgok és nem árt vigyázni kinek mit mondunk. Az átkok hatnak és működnek, főleg, ha valaki tudatosan és teljes szívvel mondja ki a másikra. A gyógyító és szabadító imák segíthetnek megtörni az átkot és szabadulást hoz az egyén számára. Az emberi gonoszság határtalan, de Jézus ereje és szeretete mindennél erősebb. Ő képes lerombolni a gonosz erejét és megszüntetni minden rosszat. Aki kegyelmi életet él, az sokkal kisebb eséllyel van kitéve a gonosz erejének, mint aki nem. Ezért lényeges a megfelelő keresztény élet és a szentségek vétele, szentelmények használata. 
A legfontosabb a megelőzés.  

 

3. Az ősök lelkei


"Az ősök bűnein keresztül a gonosz lélek tönkre tehet családokat és azok leszármazottait. M. Hickey arról ír, hogy 100 évre visszamenőleg megvizsgáltak egy családot. Az apa és az anya hitetlenek voltak, sokat veszekedtek, gyűlölködtek. Több mint 500 leszármazott életútját vizsgálták meg. Közülük 150-en bűnözők lettek, 100 alkoholista lett, a női leszármazottak több mint a fele prostituált életmódot folytatott. A Bibliában klasszikus példa a generációs démoni hatásra Heródes családja. Heródes, félig Ézsau leszármazottja volt. Ézsau bálványimádásba esett, átok alá került. Heródes lemészárolta két fiát és feleségét, mert féltette tőlük királyságát. Ő adott parancsot a betlehemi gyermekek megölésére. Fia az a Heródes Antipas volt, aki meggyilkoltatta Keresztelő Szent Jánost. Az ő fia I. Heródes Agrippa visszautasította Pál apostol tanúságtételét, amikor Jézus feltámadásáról beszélt vele. Utána elkövetett egy bűnt a császár ellen, ezért száműzetésbe küldték. Földet vett a Vezúv tövében. Amikor a vulkán kitört, elpusztította a várost, és a Heródeseknek végük lett. Beteljesült az átok.
Az ősök lelkeinek az egyik fajtája olyan démoni csoportosulás, amely az ősök lelkének ismeretét használják fel, és ezzel az ismerettel jönnek az emberhez a spiritiszta szeánszokon keresztül. Amikor megidézik egy elhunyt hozzátartozó lelkét, az nem az elhunyt hozzátartozó lelke, hanem egy démon. Azon az ismereten keresztül, amivel a gonosz lélek rendelkezik, megtéveszti az ott levőket. Elmond konkrét családi történéseket is, aminek kapcsán az illető biztos abban, hogy az ő elhunyt hozzátartozója az aki beszél, hiszen megmondta, hogy milyen események voltak az életében. Ettől kezdve fölkelti a résztvevőkben a kíváncsiságot, és a vágyat, hogy minél többet megtudjanak elhunyt őseik felől. Akit megkötöz a spiritiszta szeánszon a gonosz lélek, sokszor éveken keresztül jár hétről-hétre ilyen találkozókra, hogy minél több, és újabb kérdéseket tegyen fel, és nem veszi észre, hogy már teljesen beleesett a gonosz csapdájába, és eltávolodott Istentől.
Az őseink különféle okkult tevékenységet folytathattak, amelyben szerepet játszottak a démonok. Vagy esetleg olyan szenvedélyekkel, bűnökkel éltek, amelyek valamilyen szellemi csatornán keresztül a jelenben is működnek. Amikor Nicky Cruz megtért, akkor nagyon sokáig érzett szomorúságot, nyomottságot a lelkében. Nyomozni kezdett, hogy lehet-e ennek valami oka a családban. Kiderült, hogy a nagymamája boszorkánysággal foglalkozott, aki születése alkalmával felajánlotta őt a Sátánnak. Amikor ezt megtudta, akkor szabadító imát kért. Megszabadulása után annyira kiáradt benne a Szentlélek öröme, hogy felajánlotta életét Jézusnak és evangélizációs szolgálatba kezdett. Éveken keresztül járta a világot, tanúságot tett Istenről, és hirdette az evangéliumot.
Lehetnek olyan bűnök, amiket az ősök követtek el esetleg több száz évvel ezelőtt, és azokon keresztül hatást gyakorolnak ránk a gonosz lelkek, és megkötöznek bennünket. Ezért fontos, hogy bátran imádkozzunk szabadulásért, mert Jézus a Szabadító. Akármilyen hatalmas gonosz lélekről legyen is szó, mindig tudatában kell lennünk annak, hogy Jézus minden gonosz erőnél nagyobb és hatalmasabb. Előtte semmilyen akadály nincs, hogy az ember szívét megszabadítsa és örömmel töltse be.
Szabadulásunk a gonosz lelkek befolyásától mindig összefügg azzal, hogy milyen mély a kapcsolatunk Jézussal. A mindennapi imádságot komolyan kell venni. Úgy kell rátekinteni, mint az élet forrására. Nagyon fontos a Szentírás olvasása, a szentmisén való odaadó részvétel, és a szentáldozás. Mindig tudatosítani kell, hogy ezeken keresztül Jézus erejével töltődünk fel. Ne passzívan vegyünk részt, mintegy kívülről szemlélve a liturgiát, hanem hívjuk szívünkbe Jézust: „Jézus, akinek az áldozatán én most részt veszek, jöjj el a szívembe, és adj nekem erőt. Jézus, aki most itt vagy, magammal viszlek az emberek közé! Jézus, aki itt jelen vagy, küld el nekem a Szentlelket, hogy a Lélek erejével éljek és dolgozzak!”
Minél aktívabban veszünk részt a szentmisén, minél nagyobb hittel éljük azt át, annál inkább felismerjük, hogy milyen hatalmas dolog történik az oltáron. Ezzel az erővel, amit ott kapunk, mi magunk is jobban tudunk gyógyulni, és másokat is gyógyítani."


4. A gonosz lélek működése az átkokon keresztül


Eddig úgy tudtuk, hogy főleg Ázsiában vagy Afrikában, a primitív népek kultúrájában lehet csak szó átkokról. Valójában egyre inkább a nyugati kultúrában is terjed az átkozódás. Olvastam, hogy Torinóban negyvenezer sátánista van. Ezek rendszeresen mondanak átkokat a katolikus egyházra és a hívő emberekre. Rá kell ébrednünk, hogy lelki harc zajlik ma a világban a jó és a rossz között. Meg kell találnunk, hogy a rossz támadásait hogyan védjük ki: Jézus nagyobb szeretetével és mély imaélettel.
MacNutt leírja, hogy egyszer megkérdezte a templomban, hogy ki az, aki gyógyító imát szeretne kérni. Kijött egy protestáns lelkész, aki elmondta, hogy hosszú ideje zúg a füle, és borzasztóan kellemetlen neki ezt elviselni a szolgálatában. Többszöri ima után sem történt semmi. Akkor szabadító imát mondtak fölötte, és az ima után azonnal meggyógyult. Elmondta ez a lelkész, hogy misszionárius volt Afrikában. A helyi boszorkány elhatározta, hogy ezt a misszionárius családot el fogja űzni a környékről, és állandóan átkokat mondott a családra. Elátkozta őt is meg a gyermekeit is. A fia hirtelen beteg lett, és ő is egyre nehezebben tudta végezni szolgálatát. Akkor egy jóakaratú keresztény, aki tudott erről a varázslóról, azt mondta neki, hogy azonnal pakoljanak, és menjenek haza, hogyha életben akarnak maradni, mert ez a boszorkány szövetségese a Sátánnak. A lelkész komolyan vette a tanácsot, és hazaköltözött családjával Angliába. Amikor hazaértek, a fiú azonnal meggyógyult. Neki azonban megmaradt a fülcsengése, és a szervezete is egyre jobban gyengült. Húsz kilót fogyott. A szabadító ima után teljesen egészséges lett, és meggyógyult. Jól hallott, és nemsokára fizikailag is megerősödött.
Az átokról szó van a Szentírásban is. Mózes V. könyve, a (Második Törvénykönyv 28. fejezete) hosszan felsorolja azokat az átkokat, amelyek azokra vonatkoznak, akik elhagyják Istent. Leírja a Szentírás, hogy a természet is részese lesz ezeknek az átkoknak. Mert a föld szikessé válik és terméketlenné. Elmondja, hogy az ember családjában is, és az utódaiban is milyen szenvedések következnek be. Aki a hitetlenség útján jár, valamiképpen beleesik a gonosz csapdájába, mert nincs isteni tekintéllyel rendelkező értékrendje, amihez hozzá mérhetné tetteit. Öntörvényűvé válik és ez zsákutcához vezet. Így működik az átok. A Második Törvénykönyv átkai nem azt jelentik, mintha Isten rossz indulatú lenne, hanem kinyilvánítja az ember tettének következményeit. Ez azt jelenti, hogy aki Istent elhagyja, a gonosz lélek hálójába fog kerülni. A gonosz lélek pedig mindig pusztítani, rombolni és ölni akar.
Az újszövetségi Szentírásban Jézus egy derűs világot állít elénk. Isten országának ragyogását és szépségét villantja fel előttünk. Azt mondta: "Akik átkoznak titeket, arra mondjatok áldást!" Az evangélium a megbocsátás és a jóság örömhírét hirdeti. Isten erejének, és Isten végtelen hatalmának fényét látjuk felragyogni benne. Látjuk Jézust, amint a vizet borrá változtatja, amint a háborgó tengert lecsendesíti, amint az ördögök ezreit egyetlen szavával kiűzi Gádárában. Ha mi Jézus erőterébe lépünk, akkor mi is részesülhetünk ebből a derűs világból. Nekünk nem árthat a gonosz, hiszen Jézus működik bennünk, rajtunk keresztül, és így el tudjuk utasítani azokat a támadásokat, amelyek az életünket fenyegetik.
A boszorkányok, az átkok alkalmazásánál a gonosz lelkeket hívják segítségül. Raul Salvucci: "A gonosz lélek hatalma" című könyvében írja, ha a boszorkány egy átkot akar mondani, akkor a Sátán imádásából meríti az átokhoz az erőt. Mennél erősebb átkot akar, annál többet imádja a Sátánt. Van olyan boszorkány, aki egész éjjel imádja a Sátánt. Ez így működik ma Európában, s ez nagyon elszomorító. A felvilágosult Európa visszazuhant egy olyan primitív kultúrába, ami át van itatva a gonosszal, mert az emberek elhagyták az Istent.
Hogyan lehet felismerni, ha egy személy vagy család átok alatt van?
-Szellemi, vagy érzelmi összeomlás tapasztalható a családban.
-Ismétlődő krónikus betegségek.
-Hosszantartó meddőség, vagy ismétlődő vetélések.
-A család széthullása.
-Folyamatos anyagi nehézség.
-Balesetekre való hajlam.
-Idő előtti elhalálozások a családban.
Ez a hét jellemző vonás a legáltalánosabb. Ha ezek közül egyik bekövetkezik az önmagában még nem bizonyítja az átok jelenlétét. De hogyha több jel van, ami megterheli az ember életét, akkor érdemes elgondolkodni, hogy mi lehet ezeknek a háttere? Nem volt-e valaki a családban, a rokonságban, vagy a szomszédok között, aki átkokat mondott? Az átok nem csak a boszorkányok sajátja, hanem átkot lehet mondani egészen egyszerű szavakkal is. Amikor rosszindulattal és gyűlölettel azt mondja valaki, hogy "legyen átkozott, vagy veszítse el a gyermekét".
Szent Ágoston leírja, hogy egy anyának volt öt fia. Ezek a fiúk nagyon lusták voltak, és a házi munkát nem akarták elvégezni. Nagyon engedetlenek is voltak. Az édesanya egyszer megátkozta őket. Néhány hónap múlva mindegyik fiú beteg lett. Úgy alakult az életük, hogy elköltöztek édesanyjuktól. A betegségük egyre súlyosbodott. Az édesanya egy év múlva meghalt, ők pedig keresték a gyógyulás útját, ám senki sem tudott segíteni rajtuk. Ötből négy meghalt. Az ötödik fiú tehetetlenségében elment egy szent sírjához, és elkezdett térdre hullva sírni és könyörögni, hogy a szent járjon közbe érte Istennél, mert félt, hogy ő is meg fog halni. Amikor napokon keresztül imádkozott, és bűnbánatot tartott, érezte a kegyelem erejét, és egyszerre azt vette észre, hogy a betegsége elmúlt. Megbocsátott édesanyjának, és teljesen megszabadult az átok megkötözöttségéből. Ez ugyanúgy ma is megtörténhet, hogy egy szülő hirtelen haragjában átkozódó szavakat mond, és utána ez megvalósul.
Nagyon óvatosnak kell lenni a rossz kívánsággal, és a rosszat akarással mert ez is átok jellegű. Ellenségeinknek se mondjunk olyat, hogy "törjön ki a nyaka". Ne akarjunk rosszat senkinek, mert ebben benne lehet az átok szándéka. Az átok az elutasításon keresztül is működhet.Vannak olyan fiatalok akik megérzik szüleik elutasítását, vagy a rossz indulatát és elhagyják családjukat. Oda mennek, ahol hasonlókra találnak, sok esetben valamilyen szubkultúrának lesznek a részesei, és teljesen elvadulnak. Negatív erők uralkodnak bennük, bandákhoz csapódnak, és úgy élik az életüket, hogy nincs bennük hivatástudat, és értékrend.
Az emberek nagyon elidegenedtek egymástól. Sok esetben a legkisebb sérelemért is bosszút állnak. Egymás után tapasztaljuk, halljuk ismerőseinktől, hogy hullanak szét a családok. Egyik ember utálja a másikat, és rosszat kívánnak egymásnak. Talán nem véletlen, hogy Magyarországon a legmagasabb a rákbetegek és öngyilkosok száma. Ennek gyökere lehet az általános szeretetlen légkör és az emberek közötti rosszindulat.
A kívülről jövő átkok két csoportba oszthatók:
-a korábbi nemzedékekből származók, és
-a jelenleg élőktől származó átkok.

7. A múltból származó átok


Előfordulhat olyan eset, amikor valaki teljesen ártatlanul kerül átok alá, régebben élt rokonának gonoszsága miatt. Az is lehet, hogy akár száz évvel ezelőtt valakit a gonosz léleknek szenteltek, vagy a gonosszal szövetséget kötött. Ősi gyakorlatokat, gonosz cselekedeteket hajtottak végre. Egy régebbi film arról szól, hogy Magyarországon egyik faluban volt egy javasasszony (illetve boszorkány), aki mérget készített annak az asszonynak, aki meggyűlölte a férjét. A mérget belekeverte férje kávéjába, és az hamarosan meghalt. Ha valaki ilyesmit, vagy ehhez hasonló gonosz dolgokat művelt éveken keresztül, akkor ez olyan gonoszság, ami lehetővé tette a gonosz lelkek belépését a rokonság öröklődési vonalába. Ezek a generációs átkok gátolják Isten áldását.
Másik eset pedig az, hogyha valaki most a jelenben megátkozza a családot, vagy valaki mást. Nemrég hallottam, hogy egy gazdag fiú teherbe ejtett egy lányt, de nem vette feleségül. A lány édesanyja megátkozta a fiút és a családját. Rövid időn belül a fiú családja elveszítette minden vagyonát és négy hirtelen haláleset következett be a rokonságban. Megdöbbentő! Az is előfordulhat, hogy a család bűnös tevékenysége, vagy bálványimádása hozott létre kapcsolatot a gonosz lélekkel. Ezért fontos Jézus nevében megtörni, és elutasítni ezeket. Amikor rendszeres csapások sújtják a családot, akkor azt a szálat, ami az ősökhöz köt, és a gonoszhoz, el kell vágni Jézus szent nevében.
A sátánista gyülekezetek rendszeresen mondanak átkokat az egyházra és az állam vezetőire. Sőt előfordulhat, hogy más gyülekezetek is végeznek átkozódást. A Hit Gyülekezetből kivált újságíró (Bartus László) leírja könyvében (146,147,153 old.), hogy minden vasárnap az istentisztelet előtt átkokat mondtak a katolikus egyház püspökeire, papjaira és híveire. A gyülekezet vezetői azt gondolták, hogy jót tesznek ezzel, mert úgy vélték, hogy a katolikus egyház ellensége a Gyülekezetnek. Sokan egyáltalán nem gondolnak az átkok következményeire. A Biblia azt mondja, hogy az ok nélkül mondott átok nem hat az emberre, de mégis okozhat széthúzásokat, közösségek szakadásait, problémáit, hitbeli növekedést akadályozhat. Imádkozni kell a Gyülekezetért, hogy Jézus tanítása szerint cselekedjünk: „ha átkoznak titeket, mondjatok áldást!” Imádkozni kell az ő megtérésükért, megbocsátani a rosszindulatukat, és így, Jézus szeretetével tanúságot tudunk tenni hitünkről. Ugyanakkor fontos védelmet kérni az egyház papjaira, püspökeire, híveire, vagy az Istent kereső emberekre, hogy ezek az átkok ne érvényesüljenek.
A nem keresztény (keleti) vallásokkal kapcsolatban felmerült az utóbbi években az a liberális nézet, hogy mindegy, mit hiszünk, úgyis egy Isten van, egy Istent hisznek ők is. Tehát "szeressük egymást gyerekek" címszó alatt nem gondolnak az elválasztó határokra, és mindent összemosnak. Ez nagyon rossz, mert a nem keresztény vallások tele vannak bálványok imádatával, és azok tiszteletével. Ezek a bálványistenek sokszor egy-egy démont jelentenek. Az ő vallásukban, amikor a rombolás istenét imádják, például a hinduizmusban, akkor egy démont imádnak. Ezért nem mondhatjuk, hogy mindegy, hogy mit imádunk, hiszen úgyis egy Isten van. Nagyon is különbséget kell tenni a között, hogy ők kihez fordulnak imádságukban és vallási tételeikben. Mi az igaz Istent akarjuk imádni és szeretni.
Újra fel kell fedeznünk, hogy a mi igazi Megváltónk Jézus Krisztus, az Isten Fia, akinek hatalma van kiszabadítani bennünket a gonosz mindenfajta megkötözöttségéből. Újra fel kell fedezni hitünk kincseit: az imádságot, a szentmisét, az Oltáriszentséget, a szeretet és megbocsátás fontosságát. Hiszen ezekből kapjuk a kegyelmi erőket. Egyetlen napon sem szabad ezeket elhanyagolni, vagy közömbösen kezelni, mert akkor a gonosz lélek támadásának jobban ki vagyunk téve, ha haragot engedünk a szívünkbe.
Egy tanító megfigyelte, hogy amikor iskolába megy, és nem imádkozik reggel, akkor, a gyerekek rosszasága sokkal jobban megnyilvánul, és sokszor tehetetlennek érzi magát. De amikor tudatosan imádkozik, akkor jobbak a gyerekek, az egész légkör nyugodtabb, és a tanítás is jobban sikerül.
A kegyelem forrásait nem szabad elhanyagolnunk, mert ezek által ad Isten erőt minden nap, hogy bátran meg tudjunk küzdeni minden rosszal, és megvédjük magunkat a negatív támadásokkal szemben. A győzelmes életre hívott minket Isten! De ez a győzelem az Úrral való együttműködéstől függ. Ez nem jön hozzánk, úgy, mint a sült galamb - ahogy szokták mondani -, hanem ezért nekünk meg kell dolgozni. Határozottan együtt kell működnünk az Úrral, akkor tudunk olyan erőket és kegyelmi forrásokat kapni, amelyek által minden rosszat le tudunk győzni."


"A gonosz lelkek kezdettől fogva az emberek tönkretételén munkálkodnak, fő foglalkozásuk az emberek megrontása. A démonok ezért az emberekre betegséget és más keserű szerencsétlenséget hoznak; némelyeket hirtelen és mértéktelen dühkitörésekre késztetnek." (Tertullián: Apológia)


5. MEGTÖRTÉNT ESET


"MacNutt irta a következőket: „Egy kedves, érzékeny nő, akit Patnek fogok nevezni, jött hozzánk imára néhány évvel ezelőtt. Amikor gyermek volt, verbálisan és fizikálisan durván bánt vele az édesanyja, és ő sohasem ismerte az apai védelmet. A gonosz lelkek bejutottak ezekre a területekre és depresszióssá, öngyilkosságra hajlóvá tették őt, és vonakodóvá attól, hogy megkockáztassa a házasságot.
Mikor Pat elment Judithhoz, hogy imádkozzon érte, hallott egy hangot, amely azt mondta neki: "Bolond vagy, hogy elmész. Semmi sem fog történni." Az ilyen hangokkal gyakran a gonosz lelkek próbálják megakadályozni a gyógyítást. Az ő esetében a kétségbeesés vagy reménytelenség lelke felerősítette természetes érzéseit (egy szomorú elutasított életszakaszra alapozva), azt mondta neki, hogy semmi jó nem történt vele soha és nem is fog történni. Ezek a gonosz lelkek, együtt sok másikkal, vele voltak már születése előtt is.
Öt napig imádkoztunk Patért naponta egy vagy két órán át, elsősorban belső gyógyulásért, egy kevés szabadító imával együtt. Kiderült, hogy néhány évvel korábban Patnek volt egy prófétikus álma, amelyben látott egy apró embriót szilárdan cementbe ágyazva. Az álom során egy villámcsapás széttörte a burkolatot és felszabadította az apró foglyot.
"Amikor Judith imádkozott értem, eszembe jutott ez az álom, és láttam, hogy a csecsemő a cementágyon kívül fekszik. Egy fénysugár lépett a képbe és megvilágította a csecsemőt. A baba rózsaszín, aztán piros lett. Néztem, ahogy a baba új életet nyer. Egy hangot hallottam, amely azt mondta: »Ajándékként küldtelek a szüleidnek.« Ezen a ponton rájöttem, mennyire elutasítottnak éreztem magam, és hogy azt kívántam, bárcsak meg se születtem volna. Judith imája óta lassanként életre kelek és rájövök, mennyire jó élni, megteremtettnek lenni, embernek lenni, hús-vérnek lenni és érezni, hogy a Megtestesült Ige az én testemhez hasonló testté vált."
A hét végére Pat megszabadult a depressziótól, és a boldog végeredmény az lett, hogy nem sokkal utána férjhez ment.”"

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése