"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13

2014. január 20., hétfő

Ördögi átkok a házakon és egyéb helyeken, avagy para jelenségek lehetséges okai

Jelen bejegyzést is mágusok, jósok hirdetései indították el. A mindenfajta praktikákon kívül hirdetik és művelik a házak és terek megtisztítását a negatív energiáktól, a paranormális jelenségektől. Egészen pontosan az itt ragadt lelkektől, szellemektől, negatív entitásoktól és ördögöktől.
A gyakorlati része általában füstölő vagy gyertya égetésből, mantrák mondásából, só elhintéséből, stb. áll. Tehát köze nincs Isten áldásának hozzá.

Az árak sem rosszak. Van ahol 3500 Ft/óra. Máshol ennél több vagy kevesebb. Elvileg könyvekből ingyen is megcsinálható.

Nézzük az alap problémát, egyáltalán miért merül fel az emberben, hogy segítséget kérjen. Tény és való, hogy vannak olyan házak vagy helyek, ahol meglehetősen -nevezzük így- furcsa dolgok történnek. Mik a legjellemzőbbek?

  • furcsa hangok vagy szagok megjelenése
  • tárgyak mozgása (természetesen magától) vagy megmagyarázhatatlan eltünése
  • ajtók, más nyílászárók maguktól való kinyílása vagy becsukódása

A kiváltó okok sokrétűek lehetnek. Ezeket több, a témával kapcsolatos szerző leírja könyvében. Megnéztem mik lehetnek. A leggyakrabban a spiritiszta szeánszok helyei, ahol fekete mágiát végeztek vagy más okkult cselekményeket, gyilkosság vagy önygilkosság helyein, stb.

Amorth atya könyveiben ezt írja:

"Azt is rögtön el kell mondanom, hogy sohasem találkoztam szellemjárta helyekkel olyan értelemben, ahogyan bizonyos regények és filmek tálalják e kérdést, különös tekintettel régi lakatlan kastélyokra. Itt csak hatásvadászatról van szó, minden mélyebb vonatkozás nélkül. A
valóságban gyakran mégis előfordulnak bizonyos zajok, olykor csikorgás, vagy tompa ütések formájában, amelyektől az embernek az a benyomása támad, hogy az érintett helyen valaki jelen van, vagy az, hogy támadás áldozata lett. Nyilvánvaló, hogy ezen a területen nagy szerepe van a képzeletnek, a félelemnek, amely testet ad az árnyékoknak is.
Vannak azonban összetettebb esetek is. Vannak ajtók, amelyek maguktól kinyílnak és becsukódnak egy bizonyos időpontban; léptek hallatszanak egyes folyosókon; tárgyak tűnnek el és kerülnek elő ismét a legváratlanabb helyeken; láthatatlan állatok mozgásának nesze hallatszik.

Emlékszem egy családra, ahol mindenki hallotta egy bizonyos időpontban kinyílni és bezárulni a bejárati ajtót, azután tisztán hallották súlyos (férfi) léptek zaját a folyosón, hogy aztán az egész tovatűnjön valamelyik szobába. Egyszer, amikor náluk volt egy barátjuk, szintén hallatszott a megszokott zaj, olyannyira, hogy az illető meg is kérdezte, ki jött be, s ők, hogy meg ne ijesszék, azt válaszolták neki, hogy egy átmenő vendég járt arra. Tudok olyan rovarokról,
macskákról és kígyókról, amelyek valósággá váltak; volt egy személy, akit többször megáldottam és párnájában egyszer egy élő varangyot talált!
A gonosz lélek jelenléte valamely helyen a legtöbbször fizikai természetű zavarokkal jár együtt: álmatlansággal, fejfájással, gyomorfájással, általános rossz közérzettel, amely másutt nem mutatkozik. Ezekben az esetekben könnyű ellenőrizni a feltételezés helyességét, de nehéz megtalálni a jelenségek okát. Tegyük fel, hogy valaki minden alkalommal, amikor felkeresi
vendégként egy közeli rokonát vagy barátját, észleli ezeket: álmatlan lesz, rossz a közérzete, fáj a feje... és ezek a bajok esetleg napokig is eltartanak; ugyanakkor nem szenved ezekben olyankor, amikor másfelé jár. Ezekben az esetekben könnyedén ellenőrizhetjük, mi a helyzet. Az ok kinyomozása már nehezebb kérdés. Lehetséges, hogy egyszerű képzelődésről van szó, ha van valami indíték, ami erre enged következtetni (például, ha egy meny az anyósához megy látogatóba, aki ellenezte fia esküvőjét és kisajátító szeretettel ragaszkodik a fiához). Ugyanakkor az is lehet, hogy valóban fennáll a gonosz lélek valamilyen mérvű befolyása.

Érintőlegesen hadd utaljunk rá, hogy érdekes a háziállatok viselkedése ezekkel a
jelenségekkel kapcsolatban. Olykor az embernek az a benyomása támad, hogy a szobában egy személy tartózkodik; az ottlévő kutya vagy macska pedig a pillantását egy meghatározott pontra függeszti; az is megesik, hogy egyszercsak elmenekülnek, ijedten, mintha ez a titokzatos lény közelítene hozzájuk. Sok érdekes esetet mesélhetnék annak, aki közelebbről szeretne foglalkozni
e kérdéskörrel. Legyen elég itt annyit elmondanom, hogy véleményem szerint az állatok nem látnak semmi konkrét dolgot, de az embernél nagyobb érzékenységgel rendelkeznek bizonyos jelenlét felfogására. Azt sem tagadom, hogy az állatok viselkedése is segíthet eldönteni egy-egy esetben, hogy egy háznál ördögűzést végezzek-e vagy ne.
A legfontosabb dolog, ha ilyen jelenségek miatt aggódó személyek fordulnak az
emberhez, hogy jól kikérdezzük őket, és ha van rá kellő ok, rajtuk végezzük el az ördögűző áldást. A legtöbb esetben a leírt jelenségek nem a házakban lakozó ördögöktől függenek, hanem ördöngös emberektől. Sokszor előfordult, hogy semmilyen eredményt sem értem el a háznál tartott ördögűzéssel, azután később, amikor az illető személyt, illetve személyeket exorcizáltam,
egyszerre csökkenni kezdtek e jelenségek a házban, míg végül teljesen meg is szűntek.

Hogyan kell ördögöt űzni házakból? P. Candidónak és nekem van egy módszerünk. A szertartáskönyvben található vagy tíz különböző imádság, amelyben azt kérhetjük az Úrtól, hogy őrizzen meg egy bizonyos helyet a gonosz lélek jelenlététől. Ezek a házszentelésben, az iskolaszentelésben és egyéb helyeken szerepelnek. Ezek közül elmondunk néhányat, azután
felolvassuk a személyekre szóló ördögűzési áldás első részét, a lakhelyre alkalmazva. Ezután megáldunk minden egyes szobát, mint a házszenteléskor szokás. Bejárjuk még egyszer a lakást tömjénnel is, miután ezt is megáldottuk. További imákkal fejezzük be a szertartást. Hatásosnak
találtam azt is, ha az ördögűzés után szentmisét is mondtunk ugyanott.
Amennyiben a zavaró körülmények nem súlyosak, egyetlen ördögűzés is elegendő. Ha azonban az ok átokra vezethető vissza és ez a megátkozás megismétlődik, úgy az ördögűzést is meg kell ismételni, míg az illető lakás „megközelíthetetlenné” nem válik a gonosz befolyás számára.
 Súlyosabb esetekben többféle problémával kell szembenéznünk. Például kellett olyan lakásban ördögöt űznöm többször is, ahol hosszú időn keresztül tartottak szellemidézéseket, vagy ahol olyan boszorkánymesterek laktak, akik otthonukban fekete mágiát űztek. Még rosszabb a
helyzet, ha valahol sátánimádási kultuszokat végeztek. Voltak esetek, amikor olyan kitartó volt az ördögi jelenlét és olyan nehéznek bizonyult a teljes szabaduláshoz vezető út, hogy inkább azt kellett tanácsolnom az illetőknek, hogy költözzenek máshova.

Ettől eltérő és nem súlyos esetek azok, amikor elegendő néhány imádság a nyugalom helyreállításához. Volt egyszer egy család, amelyet megmagyarázhatatlan éjszakai zajok zavartak; ezért mondattak tíz szentmisét, és ezek után a neszek jóval gyengébbek lettek. Talán a
tisztítótűzben szenvedő lelkek jártak náluk, akik az Úr engedélyével hallathatták a hangjukat, hogy imádságokat kérjenek az élőktől? Nehéz lenne erre válaszolni. Számomra elegendő utalni erre a lehetőségre, minthogy többször is előfordult a gyakorlatomban. Don Pellegrino Ernetti, Triveneto tartomány legismertebb ördögűzője, aki egyben híres zenetudós és biblikus is, nagyon
súlyos esetekről számolt be. Történt, hogy egy család lakhelyén nemcsak az ajtók és az ablakok nyíltak és csukódtak maguktól, pedig jól be voltak zárva, hanem a székek repültek, táncoltak a szekrények, valóban mindenféle zavar fellépett. Az bizonyult hatékonynak, hogy a három szentelményt, amit az ördögűzők általában használni szoktak, itt együttesen alkalmazták. Azt
tanácsolta ennek a családnak, hogy akármilyen edényben (csészében, pohárban, stb.) keverjenek össze exorcizált sót, olajat meg vizet, és ebből öntsenek egy kiskanálnyit minden este minden ablak párkányára és minden ajtó küszöbére, alkalmanként elmondva egy-egy Miatyánkot.
A módszer alapvetően jónak bizonyult. Egy bizonyos idő múlva a család felhagyott a szentelmények ilyen alkalmazásával; de egy hét elteltével újra kezdődtek a furcsa jelenségek, hogy felkavarják a házi békét. Amint újra kezdték a javasolt módszerrel védelmezni a házat, azonnal ismét abbamaradtak."

Forrás: Gabriele Amorth: Egy ördögűző tapasztalatai

Másik könyvében is megemlíti a témát és példát is hoz az un. parajelenségre. Itt úgy nevezi, házakhoz köthető gyötrés. Felsorolja a kiváltó okokat is.


"
  • Ha az illető házban spiristiszta szeánszokat végeztek, ha ott mágiát űztek, ha sátáni szertartások helyszínéül szolgált (ezek azok az esetek, amelyekben a legnehezebb megszüntetni a gyötréseket).
  • Ha valaki öngyilkos lett vagy megöltek valakit azon a helyen; ebben az esetben sok gyászmisére van szükség. 
  • Ha prostitúcióra szolgáló ház volt; ha káromkodó személyek, szabdkőművesek, bűnözők vagy bűntetteket megszervező személyek, drogterjesztők laktak ott; ha homoszexuálisok taláékozóhelye volt... Mindezekben az esetekben jóvátevő imára van szükség. 
  • Ha az a hely rontás tárgyát képezte. Ebben az esetben alaposabb kutatást kell végezni az átok célját illetően és arra vonatkozóan, hogyan végezték. Ha pl. valamilyen "megbabonázott" tárgy van jelen, azonosítani kell azt és el kell égetni: mindaddig, amíg a tárgy a környezetben van, minden más imának kevés a hatása. Ebben a tekintetben segítséggel szolgálhatnak maguk a lakók is; például ha észlelik, hogy a nehézségek akkor kezdődtek, amikor valakitől kaptak ajándékba egy bútort, akiről gyanítják, hogy megátkozta őket. Vagy hasznos lehet karizmatikus vagy érzékelő személyek jelenléte. "
   Forrás: Gabriele Amorth: Róma ördögűzőjének újabb tapasztalatai

Más szerzők is írnak a házaknál tapasztalható "furcsa" jelenségekről.

"Az ördög nem csak az emberi testet veheti birtokba, hanem helyeket is. Így lehet ördögtől megszállott egy ház, szoba, vagy a lakás egy része.
... Vigyázzunk azonban, hogy ne tévesszünk össze egyes alkalmanként tapasztalhatótermészeti jelenségeket az ördög által keltett zavarral. "

A könyv írója elbeszélt egy megtörtént esetet, amelynél többen is jelen voltak.

"Hirtelen betört egy ablaküveg, aztán még egy, aztán a harmadik is., miközben a tetőre záporozó kövek zaját lehetett hallani. Az emberek kimentek, hogy megnézzék, mi történik, de senkit sem láttak. Ezután visszatértek a szobába és beszélgettek. Az asztal mellett állt egy kosár, benne a frissen mosott ruha. Anélkül, hogy bárki hozzáért volna, egyszer csak kilibbent a kosrából egy ruha, és szétterült a földön.; ugyanez történt a terítővel, törölközővel, stb. Végül minden visszasétált a kosárba, majd az egész nemsokára újra megismétlődött.

A szoba közepén állt egy asztal, ami szintén rázkódni kezdett, és olyan hangokat adott ki, mintha valaki ököllel püfölné. Az embereket mélyen megdöbbentették az események; az asztalra szoritották a kezüket, és sikerült megállítaniuk az asztalt; a zaj abbamaradt. Azonban mihelyt abbahagyták, újra mozogni kezdett, átvágott a szobán és megállt a szemközti oldalon. Egyszerre hirtelen kivágódott az összes ajtó és ablak. Bizonyos távolságra tőlük egy láthatatlan kéz nagy erővel becsapott egy ajtót. Az emberek odafutottak, mire az ajtócsapkodás megszűnt, de rögtön újrakezdődött egy másik ajtónál. Időről időre három koppanást lehetett hallani a falakon. "

Forrás: Giuseppe Tomaselli: Lázadó angyalok

Elhívtak egy kapucinus atyát, de ő sem talált semmilyen magyarázatot a jelenségekre.

Katona István atya  egyik könyvében foglalkozik a házakkal és a kiváltó problémákkal.

"Biztosan előfordult már veletek, hogy bizonyos helyek, házak zavaróan hatottak rátok, nyugtalanok voltatok, féltetek odamenni, valami szorongás fogott el benneteket. Egy édesanya elmondta, hogy gyermeke időnként agresszív, nyugtalan. Kiderült, hogy az a lakás, ahol laktak, '56-ban több ember meggyilkolásának a színhelye volt (Budapesten). Az ilyen lakást meg kell szentelni, sokat imádkozni, hogy megszűnjenek a démoni hatások. Vala-
hogy a szellemi események, a bűnök, a gonosztettek démonokat vonzanak és azok ott maradnak a gonosztett helyén.Ebbe a körbe tartoznak az amulettek is. Sokszor hoz valaki ázsiai országokból csillogó amulettet, rajta egy kis írásjel, és
nem gondol arra, hogy az amulett egy bálványisten nevét hordozza, vagy átkot mondott rá egy varázsló. Könnyen a nyakába veszi, azután egy idő múlva csodálkozik, hogy feszült, ideges, beteg lesz, vagy valami baj történik az életében.

Ahogy az egyház meg tud áldani tárgyakat, vizet, sót vagy olajat, ennek a fordítottja is igaz. A varázslók meg tudnak átkozni tárgyakat, helyeket és azok rossz hatással vannak az emberre. Ezért körül kell nézni lakásunkban, hogy nincsenek-e olyan képek, ábrázolások vagy bálványszobrok, amelyek ebbe a körbe tartoznak. Nem véletlen, hogy az Úr Jézust a pusztában kísértette meg
az ördög. Az a terület a gonosz uralma alatt állhatott. Amikor Jézus 40 napon át böjtölt, a gonosz látta, hogy az éhezéstől nagyon legyengült. Ezért azt gondolta, itt van a megfelelő idő és hely, hogy Őt megkísértse. Az sem véletlen, hogy a gerázai megszállott a temetőben élt és onnan támadt az emberekre.

Az 1Kir 14,23 írja, hogy az emberek felállítottak maguknak szent köveket, és a magaslatokon a bálványoknak hódoltak. Az erdők, bizonyos területek, különleges formájú fák, kövek, magaslatok a régebbi időkben a bálvány-kultusz helyei voltak. Ahol rendszeresen tartottak sátánimádásokat, vagy démoni összejöveteleket, az a hely valamiképpen átvette a gonosz erők hatását. Ha
arra megy egy lélekben megújult keresztény ember, akkor érzékeli, hogy valami nyomasztó erő, valami megmagyarázhatatlan szellemi sötétség van ott. Ez lehetséges. Boszorkányok és varázslók gyakran ástak el az erdőkben megátkozott tárgyakat. Ott tartották (és ott tartják ma is) összejöveteleiket.

Anna Mendiz leírta, hogy amikor Szálemben igét akart hirdetni, akkor az emberek annyira agresszívek lettek, hogy meg akarták őt verni. Szálem történelméből tudjuk, hogy a régebbi évszázadokban különösen sok varázslás volt azon a vidéken, és sok varázsló lakott ott. Amikor Mendez, társaival együtt kiment az erdőbe, és ott imádkozott, hogy megszabaduljon az erdő és a vidék minden rossz szellemtől, és megtörte a varázslás erejét, akkor megváltoztak a körülmények is. Lehetséges, hogy démoni hatalmak egy-egy társadalmi csoportot, vidéket, házat megszállnak, és az embereket uralmuk alatt tartják.
Az ószövetségi Szentírás ír a nemzetek isteneiről. Ezek valószínűleg démonok voltak. Lehetséges, hogy a sátán ma is kijelöl egy démont, vagy démonok csapatát a világ geopolitikai központjai fölé, és ezek rendszeresen jelen vannak, és gonosz hatást gyakorolnak arra a vidékre vagy egy társadalmi csoportra, amely ott vezetőként tevékenykedik.

Egyszer egy fiatal kanadai misszionárius elment Amerikába egy indián faluba. Az idősebb misszionárius azt mondta neki, hogy meg kell küzdened annak a falunak a démonával, hogyha eredményesen akarod hirdetni az evangéliumot. Amikor odaért a faluba, akkor kezdte hirdetni az evangéliumot. A teológián nem
készítették őt fel arra, hogy a misszióban démonokkal kell megküzdenie. Azt gondolta, hogy az idősebb misszionárius csak meg akarja tréfálni, és nincs jelentősége annak, amit mondott. A szobájában a fal mellett állt, amikor valami nyomást érzett. Ráugrott valami a hátára. Perceken keresztül nagy erővel nyomta le, szinte birkóznia kellett. Akkor Jézushoz kiáltott, mert felismerte, hogy
ez lehet a falu démona. Fél óráig tartott ez a küzdelem. Ő mindig Jézus nevét mondta, és kérte Jézus szent vérének, és a szent keresztnek a védelmét. Fél óra után hirtelen eltűnt ez a démon, és attól kezdve akadálytalanul tudta hirdetni az Evangéliumot.

Forrás: Katona István: Űzd el a farkasokat

Végül megemlítek még egy esetet. Itt sem volt semmi ésszerű magyarázat a jelenségekre. Indiában egy házban történtek az események.

"... Amint ült a szobában, bezárt ablakok mellett, egy kő esett le, azután egy másik és egy harmadik. Honnan jöttek a kövek? Nem jöhettek kívülről. Talán a mennyzeten át hulltak? De először hogyan kerültek be a házba?

A misszionárius (aki elment kivizsgálni az esetet) felmászott egy létrán, hogy körülnézzen. A mennyezet fekete volt a nyitott kandalló füstjétől. Ha kövek hulltak volna a mennyezeten át, akkor kormosak lettek volna. A misszionárius mindent gondosan megvizsgált, de semmit sem talált... Tanácstalanul állt ott.

... Az áhítat alatt mindenki csöndben volt. Aztán a kövek elkezdtek ismét hullani. A misszionárius megdorgálta a gonosz szellemeket Jézus nevében, de mindhiába. Később folytatódtak a jelenségek. "

Forrás: M. Basilea Schlink: Az angyalok és démonok láthatatlan világa. 

Kideült a szövegből, hogy egy korábbi lakó varázsló doktort hívott a beteg fiához, aki mágikus szertartást végzett. A varázslási eszközöket a háztól nem messze elásták. Ezeket megkeresték és megsemmisítették. Akkor abbamaradtak a jelenségek.

Minden lakást/házat érdemes felszenteltetni, mielőtt beköltözöl. A legrosszabb amit csak tehetsz, ha mágust vagy jóst vagy boszorkányt, eseteg egyéb "szakértőt" hívsz a házadba, aki tértisztítást és egyéb mágikus cselekményt végez gyertyákkal, mantrákkal, egyéb eszközökkel. Ha addig nem volt baj, majd utána lesz. 

A fentebb leírt cselekmények szerencsére nem túl gyakoriak, de előfordulhatnak. Isten áldásával azonban minden démon és ártó szellem eltűnik onnan.

1 megjegyzés:

  1. Ehhez a témához van egy igen részletes könyv, Peter Wagner: Területi szelleme címmel: mek.oszk.hu/00100/00196/html/

    VálaszTörlés